Znalecký posudok

expresne rýchlo!

Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Naše výhody 

 • profesionálna spoločnosť
 • garancia kvality služieb a termínov
 • rýchla a efektívna komunikácia
 • promptné vybavovanie požiadaviek klienta
 • odborné poradenstvo a servis
 • asistenčné služby
 • individuálny prístup ku klientom
Zoznam znalcov na celom Slovensku

Nemusíte strácať čas hľadaním znalca, ktorý je vo vašom okolí. Máme znalcov na celom území Slovenska!

Sme akceptovaní všetkými bankami

Znalecký posudok zabezpečený našou spoločnosťou je použiteľný pre všetky banky a finančné inštitúcie na Slovensku.

Vernostný program

Ak ste už našim zákazníkom máme pre Vás pripravený vernostný program na základe ktorého získate nižšie ceny a množstvo iných výhod.

Znalecký posudok od 24 hodín

U nás získate znalecký posudok expresne rýchlo a to už od 24hodín po obhliadke nehnuteľnosti.

Kópie posudkov

U nás si môžete zabezpečiť kópiu znaleckého posudku pre opätovné použitie k žiadosti o úver. 

Čo je znalecký posudok?

Znalecký posudok je dokument, ktorý je výsledkom špecializovanej odbornej činnosti znalca v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Pri jeho vypracovaní musia byť dodržané príslušné zákony a vyhlášky. Vypracovať ho môže jedine odborník – expert, zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Tento zoznam znalcov je teda vedený štátnymi orgánmi.

Dajte si ho vypracovať u skúseného znalca!

Znalec je zárukou toho, že podklady, ostatné skutočnosti a z nich plynúce závery uvedené v znaleckom posudku, boli preskúmané na skutočne odbornej úrovni. Znalcom sa totiž môže stať iba osoba, ktorá preukáže mnohoročnú prax v danom odbore, celoživotne sa vzdeláva a zloží odborné skúšky. Znalcom môže byť aj právnická osoba (označuje sa ako znalecká organizácia alebo znalecký ústav), vtedy musí združovať aspoň troch znalcov – fyzické osoby. Naša spoločnosť disponuje jedine znalcami s dlhoročnou praxou a výsledkami v oblasti ohodnocovania nehnuteľností. Navyše pôsobíme na celom území Slovenska, takže sa na nás môžete spoľahnúť takpovediac od Tatier k Dunaju.

Máme bohaté skúsenosti so spracovávaním posudkov z odboru stavebníctva a najmä v prípadoch: 

 • nákupu, predaja a investovania do nehnuteľností
 • majetkových vysporiadaní
 • oceňovania za účelom úveru, leasingu, exekúcie, dražby, insolventného konania
 • určenie výšky škôd pri poistných udalostiach, škôd spôsobených zamestnancom, obchodným partnerom ap. 

Znalecký posudok od Vás často vyžadujú:

 • súdy
 • bankové inštitúcie
 • finančný úrad
 • obecné a krajské úrady
 • advokáti a notári
 • exekútori, insolvenční správcovia a likvidátori 

V znaleckom posudku bežne nájdete:

 •  popis predmetnej nehnuteľnosti
 • výpočty požadovanými metódami 
 • analýzu trhu 
 • záverečnú sumarizáciu 
 • povinné prílohy 
 • znaleckú doložku znalca 
 • podpis 
 • pečiatku 

 

Znalecký posudok môžete využiť: 

 • v trestnom konaní
 • v občianskoprávnom konaní
 • v obchodných vzťahoch  

Ktorý znalec je najvhodnejší práve pre Vás?

Dôležité parametre pre výber najvhodnejšieho znalca.

 • znalec je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
 • je aktívny v regióne kde sa má posudok realizovať
 • obhliadku nehnuteľnosti realizuje po zohľadnení návrhu termínu klienta
 • posudok vypracuje do doby požadovanej klientom
 • vopred prezentuje náklady spojené s vypracovaním posudku
 • poskytuje klientovi poradenstvo pri odborných témach
 • banka akceptuje posudky od daného znalca
 • znalecký posudok vypracuje podľa požiadaviek konkrétnej banky
 • komunikuje s klientom jasne, zrozumiteľne a s úctou

Znalectvo

vysvetlenie znaleckej terminológie

ZNALECKÁ ČINNOSŤ, ZNALECKÉ POSUDKY A ZOZNAM ZNALCOV

Znaleckou činnosťou označujeme špecializovanú odbornú činnosť, ktorú vykonávajú znalci pre zadávateľa podľa príslušného zákona. Zadávateľom môže byť súd, iný orgán verejnej moci, fyzická alebo právnická osoba. Znalcovi za znaleckú činnosť prináleží znalečné, t.j. odmena od zadávateľa, prípadne od zadávateľov, ak ich je viac, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Znalci sú oprávnení dohodnúť si so zadávateľom preddavok za vykonanie znaleckého úkonu. Znalecké posudky so svojimi doplnkami, odborné stanovisko, vyjadrenie a vysvetlenie sú najčastejšie využívanými úkonmi znaleckej činnosti. 

Zoznam znalcov, veľmi zjednodušene povedané, je verejne prístupný zoznam, vďaka ktorému si ľudia či organizácie môžu preveriť či ten alebo onen znalec má oprávnenie vykonávať funkciu znalca a vypracovávať tak znalecké posudky či vykonávať iné znalecké úkony. Samozrejme, zoznam znalcov negarantuje, že znalecký posudok, ktorý pripraví znalec v ňom zapísaný, je maximálne hodnoverný, ale je to akýsi prvý zdroj, kde je možné si overiť základné informácie o znalcovi, prípadne o znaleckej organizácii, pokiaľ je znalec právnickou osobou. Naša spoločnosť je znaleckou organizáciou zapísanou v zozname znaleckých organizácií. Naši znalci sú rokmi preverení profesionáli a naše znalecké posudky akceptujú všetky banky. Zoznam znalcov je v kompetencii Ministerstva spravodlivosti SR, vedie ho v elektronickej forme, aktualizuje údaje v ňom, aj vydáva oprávnenia, na základe ktorých znalci môžu vykonávať znaleckú činnosť.

 

Podrobnosti o obsahu znaleckého posudku a iných znaleckých úkonov

Znalci znalecký posudok overia použitím odtlačku úradnej pečiatky v závere znaleckého úkonu, na zošívacej šnúre znaleckého úkonu a na prílohe znaleckého úkonu. Odtlačok použijú aj na vyúčtovaní a výpise z denníka znalca. Pokiaľ sa jedná o znalecký ústav, jeho odtlačok pečiatky je použitý aj na osvedčeniach o absolvovaní odborného minima. Znalecký posudok je znalec povinný archivovať po dobu minimálne 10 rokov. Ak sú dodatočne zistené nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na zistenia znalca, ktoré pôvodne obsahoval znalecký posudok vo svojej záverečnej časti, znalec je povinný tieto skutočnosti do znaleckého posudku, ak o to zadávateľ alebo ministerstvo požiada, bezodkladne doplniť. Rovnako tak aj v prípade, že boli zistené formálne alebo metodické chyby. Doplnením znaleckého posudku nemožno meniť účel znaleckého posudku, na ktorý bude použitý. Ak zadávateľ alebo iná oprávnená osoba požiada o vyhotovenie kópie znaleckého úkonu, znalec musí kópiu vyhotoviť. Kópia znaleckého posudku má plnohodnotnú platnosť ako originálny znalecký posudok. Obsahuje odtlačok pečate znalca rovnako ako originál v časti záver aj na zošívacej šnúre. Znalecké posudky a ich kópie eviduje znalec v denníku znalca s priradením poradového čísla znaleckého úkonu.

 

Znalec môže vykonanie úkonu odmietnuť

Zákon vymedzuje dôvody, za ktorých môže znalec zadávateľom žiadaný úkon odmietnuť. Je to v prípadoch keď:• nemá oprávnenie na znaleckú činnosť v odbore alebo odvetví, v ktorom je potrebné znalecký posudok či iný znalecký úkon vykonať• je v predmetnom úkone zaujatý• má vážne, rodinné, zdravotné alebo pracovné dôvody, v tomto prípade je povinný tieto okolnosti súdu dokázať• nebol mu priznaný alebo uhradený preddavok za vykonanie úkonu, najmä v prípadoch, keď je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci.• nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody z výkonu povolaniaZnalci zapísaní a nezapísaní v zozname znalcovZnalec, inak aj odhadca nehnuteľností, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá splnila zákonné podmienky pre výkon znalca, tlmočníka a prekladateľa podľa zákona č. 382/2004 Z. z. O tom, či žiadateľ splnil podmienky pre udelenie oprávnenia rozhoduje kompetentný orgán ustanovený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. 

 

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť:

 • osobne, pokiaľ je znalec fyzická osoba, pričom je ale oprávnený pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru. Jeho zodpovednosť za obsah úkonu tým však nie je dotknutá a opodstatnenosť pribratia konzultanta musí zdôvodniť v úkone znaleckej činnosti, ktorým môže byť napríklad znalecký posudok,
 • nestranne
 • riadne
 • v určenej lehote
 • hospodárne
 • účelne

 

Znalci s oprávnením pre znaleckú činnosť v určitých odboroch a odvetviach sú zapísaní v zozname znalcov. Získajú od ministerstva preukaz znalca a právo na odtlačok úradnej pečate v modrej farbe. Odtlačok pečate spolu s podpisovým vzorom založí ministerstvo do spisu znalca. Súd však môže v určitých prípadoch určiť za znalca aj osobu nezapísanú v tomto zozname, napríklad v prípadoch, kedy v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo ak osoba s oprávnením pre daný úkon nemôže úkon vykonať, prípadne by vykonanie úkonu bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. osoba určená za znalca musí s ustanovením súhlasiť a musí zložiť sľub znalca. Ak je za znalca stanovená nezapísaná osoba, znaleckú činnosť môže vykonávať len pre súd alebo iný orgán štátnej moci, to znamená pre ten orgán, ktorý ho za znalca ustanovil. Znalci, ktorých eviduje zoznam znalcov, môžu vykonávať činnosť aj pre fyzické alebo právnické osoby.

 

Zoznam znalcov fyzických a právnických osôb

Zápis fyzickej alebo právnickej osoby do zoznamu znalcov vykoná Ministerstvo spravodlivosti SR do 60 dní od dňa doručenia žiadosti o zápis. 

 

Podmienky pre zápis fyzickej osoby:

 • nebola zo zoznamu vyčiarknutá za predchádzajúce 3 roky
 • musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu
 • nebola právoplatne odsúdená za trestný čin s nepodmienečným odňatím slobody
 • má príslušné vzdelanie a minimálne sedemročnú prax v odbore, v ktorom žiada zápis
 • zložila odbornú skúšku
 • absolvovala odborné minimum
 • úspešne ukončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je špecializované vzdelávanie požadované (cestná doprava, ekonómia a manažment, elektronické komunikácie, elektrotechnika, lesníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo)
 • má materiálno-technické vybavenie pre výkon činnosti znalca
 • zloží do rúk ministra spravodlivosti slávnostný sľub znalca
 • má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu voči tretej osobe, ktorá môže vzniknúť z výkonu jeho znaleckej činnosti
 • priloží výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, presné označenie, o ktorý odbor či odvetvie žiadajú zápis, životopis dokazujúci odbornú prax v odbore

 

Podmienky pre zápis právnickej osoby:

 • minimálne traja zamestnanci spoločnosti na dobu neurčitú, jej štatutári alebo spoločníci sú znalcami zapísanými v zozname znalcov v príslušnom odbore a zároveň nie sú zapísaní ako znalci pre inú znaleckú organizáciu
 • musí určiť z radov spoločníkov, členov štatutárneho orgánu alebo štátnych zamestnancov osobu, ktorá bude zodpovedná za činnosť znalca. Táto osoba musí byť zapísaným znalcom v zozname znalcov
 • má materiálno-technické vybavenie pre výkon činnosti znalca
 • nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu znalcov

 

Právnické osoby sa do zoznamu zapisujú ako znalecké organizácie. Ministerstvo môže zapísať právnickú osobu len do toho odvetvia, v ktorom sú zapísaní jej znalci. Pri žiadosti musí právnická osoba uviesť dátum narodenia, meno, priezvisko, akademický titul a bydlisko fyzických osôb, ktoré sú členom štatutárneho orgánu spoločnosti alebo jej štatutárnym orgánom.

 

Vyrovnávacia skúška

Fyzická aj právnická osoba nemusí splniť základné podmienky pre zápis do zoznamu znalcov, ktoré v prípadoch, keď zloží vyrovnávaciu skúšku a preukáže, že pôsobí ako znalec alebo má oprávnenie pre obdobnú činnosť ako je znalecká v inom štáte EÚ alebo v niektorom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore Vyrovnávaciu skúšku skladajú znalci v slovenskom jazyku pred odbornou komisiou. Overujú sa ňou odborné znalosti a schopnosti uchádzača o zápis do zoznamu znalcov zákona vo vzťahu k príslušnému odboru alebo odvetviu. Jej predmetom sú právne predpisy SR potrebné pre riadne vykonávanie činnosti znalca a tie oblasti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sú potrebné na zápis do príslušného odboru alebo odvetvia, ale ktoré nie sú vyžadované v štáte, v ktorom žiadateľ aktuálne vykonáva činnosť obdobnú znaleckej činnosti. Obdobnú znaleckú činnosť musí uchádzač preukázať originálom výpisu z príslušného zoznamu iného štátu alebo oficiálnym písomným potvrdením o obdobnej činnosti, ktoré vydal kompetentný orgán daného štátu. Spomínané doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

 

Odborná skúška

Odbornú skúšku skladajú uchádzači pred komisiou zloženou z troch členov v slovenskom jazyku, prípadne v inom jazyku členského štátu EÚ, ak o to uchádzač požiada. V prípade úspešného zvládnutia písomnej časti, v ktorej sa preverujú znalosti zo všeobecne záväzných predpisov nasleduje ústna časť, ktorej účelom je preveriť praktickú a osobnostnú pripravenosť uchádzača na výkon znaleckej činnosti. Po absolvovaní odbornej skúšky organizátor skúšky vydáva písomný doklad. Uchádzač vyhovel, ak získa väčšinu hlasov komisie. Ak získa uchádzač klasifikačné hodnotenie „nevyhovel“, má možnosť odbornú skúšku opakovať najskôr po 6 mesiacoch od absolvovania neúspešnej skúšky.Termín odbornej skúšky určuje Ministerstvo spravodlivosti SR, na ktoré sa podáva aj prihláška na odbornú skúšku a ktoré skúšku zabezpečuje alebo ňou poverí znalecký ústav, prípadne inú právnickú osobu. V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku.Uchádzač dostane pozvánku na absolvovanie skúšky minimálne 8 týždňov pred jej konaním. Náklady na skúšku hradí uchádzač. Ministerstvo menuje aj odvoláva členov komisie, pričom členom komisie je vždy jeden zástupca ministerstva. Predsedom komisie môže byť len znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška. V určitých prípadoch ním môže byť aj iná osoba, ktorá bude vďaka potrebnému vzdelaniu a odbornej praxi zaručí kvalifikované vykonanie skúšky v predmetnom odvetví a odbore. Podobne je to aj v prípade, ak nie je dostatočný počet členov komisie zapísaných v zozname znalcov v danom odbore alebo odvetví. Ministerstvo vymenuje za člena komisie inú fyzickú osobu s potrebným vzdelaním a praxou.Odborná skúška sa neskladá v odbore zdravotníctvo a farmácia. Tú nahrádza špecializačná skúška na akreditovanej vzdelávacej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Jednou z podmienok pre účasť na skúške je absolvovanie lekárskej fakulty v požadovanom odvetví a sedemročná prax.

 

Špecializované vzdelávanie

Špecializované vzdelávanie vykonávajú znalecké ústavy ustanovené ministerstvom v trvaní minimálne 300 vyučovacích hodín. Jeho cieľom je praktická príprava uchádzača na výkon znaleckej činnosti a na vykonávanie úkonov, ktorými sú napríklad znalecké posudky, pre dané odvetvie alebo odbor podľa slovenských noriem.Odborné minimumVyučovanie odborného minima je v trvaní minimálne 30 hodín a budúci znalci sa počas štúdia stretnú s výkladom právnych predpisov týkajúcich sa znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Osnovy odborného minima štúdia schvaľuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ukončuje sa zložením ústnej aj písomnej skúšky. Organizujúci znalecký ústav vydá uchádzačovi písomný doklad o ukončení odborného minima.

 

Sústavné vzdelávanie a overovanie spôsobilosti

Znalci sú povinní sa aj po zápise do zoznamu znalcov naďalej vzdelávať v odbore a odvetví a sledovať zákonné úpravy a zmeny v znaleckej činnosti. Ministerstvo organizuje vzdelávacie odborné semináre, najmä po aktualizácii právnych predpisov. Tieto semináre sa delia na nepovinné a povinné. Znalec musí absolvovať povinný seminár v niektorom zo stanovených termínov. Overovanie odbornej spôsobilosti znalca prebieha pravidelne, spravidla jeden krát za päť rokov, kedy musí znalec obhájiť znalecké oprávnenie. Predmetom preverovacej skúšky je okrem teoretických znalostí právnych predpisov a ústnej skúšky z praktických zručností aj kontrola úkonov, napríklad či znalecké posudky, ktoré znalec od posledného overenia spôsobilosti vypracoval, sú v predpísanej forme a či nedošlo k vedomým či nevedomým chybám pri ich vypracovaní.