Znalecký posudok

Znalecký posudok
4.8 (95.38%) 13 votes

Znalecký posudok dodaný našimi znalcami je akceptovaný všetkými bankami. Znalec vypracováva znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom území Slovenka.

Znalecký posudok je hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne.

Pri jeho vypracovaní musia byť dodržané príslušné zákony a vyhlášky. Vypracovať ho môže iba odborník – expert, zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Čo obsahuje znalecký posudok nehnuteľnosti


Znalecký posudok obsahuje výpočet technickej hodnoty, stanovenie všeobecnej hodnoty a povinné prílohy s informáciami z katastra nehnuteľností (list vlastníctva a katastrálnu mapu), doklad o veku stavby, zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti a foto-dokumentáciu.


Do stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vstupujú údaje technického charakteru samotnej stavby (výmera, vek, opotrebenie, technický stav či rozostavanosť), údaje o príslušenstve a údaje o pozemku.


Všeobecná hodnota rezidenčných nehnuteľností (určených na bývanie) sa stanovuje metódou polohovej diferenciácie, ktorá zohľadňuje najmä vplyv polohy (poloha nehnuteľnosti vo vzťahu k centru mesta, doprava v okolí a prevládajúca zástavba, skladba obyvateľstva v mieste stavby)


Všeobecná hodnota ne-rezidenčnej (komerčnej) nehnuteľnosti sa stanovuje metódou polohovej diferenciácie a zároveň aj kombinovanou metódou (kombinácia technickej a výnosovej hodnoty).


Cena za znalecký posudok nehnuteľnosti


Znalecký posudok sa vypracováva na základe objednávky zadávateľa znaleckého posudku (majiteľ nehnuteľnosti, kupujúci prípadne iná osoba), ktorý rieši financovanie nehnuteľnosti (kúpu, predaj, výstavbu, rekonštrukciu, prefinancovanie hypotéky…) prostredníctvom hypotéky. Cena za znalecký posudok pre potreby zabezpečenia hypotéky nehnuteľnosťou sa pohybuje v závislosti od typu nehnuteľnosti a miesta kde sa nachádza.


Dokumenty potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku:


Odborná stránka znaleckého posudku závisí od kvality dodaných podkladov. Je teda potrebné, aby mal znalec k dispozícii všetky relevantné dokumenty. Ich rozsah a typ závisí od toho, čo je predmetom znaleckého posudku.


BYT • aktuálna kópia listu vlastníctva

 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy

 • aktuálny titul nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)

 • doklad o veku stavby (potvrdenie správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie)

 • pôdorys bytu


RODINNÝ DOM • aktuálna kópia listu vlastníctva

 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy

 • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)

 • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)


POZEMOK • aktuálna kópia listu vlastníctva

 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy

 • územno-plánovacia informácia alebo jej vyšší dokument (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)


KOMERČNÉ NEHNUTEĽNOSTI • aktuálna kópia listu vlastníctva (môže byť stiahnutý z katastrálneho portálu)

 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (môže byť stiahnutá z katastrálneho portálu)

 • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)

 • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)

 • podklady k stanoveniu výnosu (nájomná zmluva, poistná zmluva, daň z nehnuteľnosti – výmer a pod.)


One Comment

 1. Pingback: Duplikace textu | BYDLENÍ

Comments are closed