Znalec

Znalec
5 (100%) 21 votes

Znalec vypracováva znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom území Slovenka. Znalecký posudok dodaný našimi znalcami je akceptovaný všetkými bankami.

Znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností vypracováva znalecký posudok konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku, pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom (hypotékou), ručením a podobne.

Nemáte čas a chuť hľadať vhodného znalca?
Nehľadajte a kontaktujte najvýhodnejšieho znalca

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť:

 • osobne, ak ide o fyzickú osobu (to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak)
 • riadne a v určenej lehote,
 • účelne, hospodárne a
 • nestranne.

Znalec je povinný byť poistený na zodpovednosť z výkonu činnosti znalca

Znalec je zapísaný do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak:

 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný,
 • získal vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 • skončil osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa
 • vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,
 • zložil skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis, a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť
 • úspešne skončil špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, ktoré je: doprava cestná, ekonómia a manažment, elektronické komunikácie, elektrotechnika, lesníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo,
 • má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 • nebol v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutý zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, alebo mu nebol uložený zákaz výkonu činnosti,
 • zložil sľub.

Znalecká činnosť

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone znalcami pre zadávateľa.

Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä:

 • znalecký posudok a jeho doplnok,
 • odborné stanovisko alebo potvrdenie
 • a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Legislatíva:

 • Zbierka zákonov č. 382/2004 – zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zbierka zákonov č. 490/2004 – VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zbierka zákonov č. 491/2004 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

 

Zdroje

ZNALEC, TLMOČNÍK, PREKLADATEĽ


Fyzická osoba – podnikateľ môže vykonávať činnosť ako znalec po zápise do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR.


Získanie oprávnenia pre výkon činnosti ako znalec či odhadca nehnuteľností sa riadi zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.


Podľa tohto zákona, žiadateľ o zápis do zoznamu znalcov: • musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu

 • spôsobilosť v plnom rozsahu vznikne plnoletosťou, t.j. dovŕšením 18. roku života alebo uzavretím manželstva

 • je bezúhonný

 • za bezúhonnú osobu sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, prípadne za trestný čin s nepodmienečným odňatím slobody

 • disponuje príslušným vzdelaním v odbore

 • preveruje sa adekvátne vzdelanie v odvetví alebo v odbore, pre ktoré žiada zápis do zoznamu znalco-

 • absolvoval osobitný kurz o spôsobe výkonu činnosti znalca

 • tzv. odborné minimum vykonávajú znalecké ústavy poverené ministerstvom, v rozsahu minimálne 30 vyučovacích hodín, s cieľom aby budúci znalci nehnuteľností získali základné vedomostí pre výkon znaleckej činnosti

 • študijný program odborného minima je schvaľovaný ministerstvom a zameraný je najmä na metodiku, ktorou sa riadi odhadca nehnuteľností pri výkone svojej činnosti, spôsob vedenia denníka, formálne a obsahové náležitosti znaleckého úkonu či na získanie základných vedomostí právnych predpisov, týkajúcich sa znaleckej činnosti

 • odborné minimum sa ukončuje vykonaním písomnej skúšky a ústnej skúšky, po jeho zložení majú znalci nehnuteľností o.i. potrebné znalosti ako tvoriť znalecký posudok

 • má minimálne 7 ročnú prax v odbore

 • znalec tiež zložil odbornú skúšku v odbore, ktorý je predmetom žiadosti

 • odborná skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiadateľ o zápis do zoznamu znalcov dokazuje teoretickú pripravenosť zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a zo znaleckého posudku. Ústnou časťou dokazuje odhadca nehnuteľnosti jeho doterajšie praktické skúsenosti z odboru alebo odvetvia, pre ktoré žiada zápis a osobnostné predpoklady na výkon znaleckej činnosti

 • v kalendárnom roku sa uskutočňuje minimálne jedna odborná skúška v každom odbore a každom odvetví

 • úspešne ukončil špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, ktorým je: cestná doprava, ekonómia a manažment, elektronické komunikácie, elektrotechnika, lesníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo

 • cieľom špecializovaného vzdelávania je, aby boli znalci nehnuteľností pripravení na praktický výkon činnosti uplatnením teoretických znalostí v danom odbore alebo odvetví. Vzdelávacími inštitúciami sú v tomto prípade znalecké ústavy s licenciou od ministerstva, pričom rozsah špecializovaného vzdelávania je určený na minimálne 300 hodín.

 • disponuje materiálnym vybavením potrebným pre výkon činnosti znalca

 • znalci, resp. žiadatelia prikladajú doklady potvrdzujúce vlastníctvo hnuteľných a nehnuteľných vecí, nájomné zmluvy alebo čestné vyhlásenie, že potrebným vybavením disponuje, nakoľko znalecký posudok je dokument, pri ktorého tvorbe odhadca nehnuteľností musí používať napríklad aj špeciálne meracie a iné prístroje.

 • nemá zákaz výkonu činnosti ani nebol vyčiarknutý zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov za obdobie posledných troch rokov

 • ku žiadosti sa prikladá čestné vyhlásenie o tom, že odhadca nehnuteľností môže vykonávať funkciu ako znalec a zoznam znalcov obsahuje stále aj jeho meno

 • musí zložiť sľub

 • sľub skladajú verejne na Ministerstve spravodlivosti SR do rúk ministra všetci budúci znalci

 • žiadateľ sľub v znení „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel“ potvrdí svojím podpisom v knihe sľubov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

 • má uzavreté poistenie

 • jedná sa o poistenie zodpovednosti za škodu tretej osobe, ktorá môže vzniknúť z výkonu jeho znaleckej činnosti, pričom poistku musí odhadca nehnuteľností predložiť pri kontrole kompetentnému orgánu

 • takéto poistenie, ktoré znalci nehnuteľností uzatvárajú, musí byť platné počas celej doby výkonu činnosti znalca s poistnou sumou na jednu poistnú udalosť minimálne vo výške 33 193 €


Ku žiadosti fyzická osoba ďalej prikladá: • životopis preukazujúci odborné zameranie

 • osvedčené kópie o dosiahnutom vzdelaní, napríklad diplomy, maturitné skúšky či výučné listy

 • výpis z registra trestov


Zoznam znalcov je listina, v ktorej nie sú len fyzické osoby, znalec môže byť aj právnickou osobou.


Ak je žiadateľom o zápis do zoznamu znalcov právnická osoba: • prikladá výpis z obchodného registra, zakladateľskú listinu alebo iný doklad potvrdzujúci hlavné zameranie spoločnosti, pričom hlavným zameraním musí byť činnosť v odbore, ktorý je predmetom žiadosti o zápis

 • minimálne traja jej spoločníci, členovia alebo zamestnanci v trvalom pomere s dobou neurčitou sú znalci nehnuteľností zapísaní v odbore, ktorý je predmetom žiadosti a zároveň nie sú spoločníkmi, členmi alebo zamestnancami inej právnickej osoby, ktorá je v zozname znalcov zapísaná

 • musí určiť zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti, pričom táto osoba musí byť zapísaným znalcom a zároveň musí byť spoločníkom, štatutárom, členom štatutárneho orgánu alebo zamestnancom danej právnickej osoby

 • disponuje materiálnym vybavením potrebným pre výkon znaleckej činnosti

 • musí mať uzavreté poistenie zodpovednosti za prípadné škody vzniknuté výkonom činnosti


Žiadateľ o zápis do zoznamu znalcov môže využiť služby tzv. JKM – jednotných kontaktných miest, ktoré v procese vybavovania žiadosti vystupujú ako sprostredkovateľ medzi žiadateľom a príslušným orgánom. Ten však po prijatí žiadosti komunikuje s budúcim znalcom bez JKM a po splnení podmienok udeľuje oprávnenie pre výkon činnosti znalca. V prípade záujmu môže žiadateľ využiť služby JKM pre prihlásenie sa do zdravotnej poisťovne či u správcu dane.


Prostredníctvom JKM je tiež možné ohlásiť zmeny (meno, bydlisko, sídlo znalca,…) v zozname znalcov aj vyčiarknutie znalca zo zoznamu. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname má povinnosť oznámiť a písomne preukázať všetky zmeny v pôvodnom zápise ministerstvu najneskôr do 30 dní od tejto zmeny.


V prípade záujmu o vyčiarknutie znalca zo zoznamu znalcov musí byť ministerstvu doručená písomná žiadosť. Ministerstvo vyčiarkne znalca zo zoznamu znalcov ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí. Do 15 dní od vyčiarknutia je fyzická či právnická osoba povinná odovzdať ministerstvu preukaz znalca a textovú časť úradnej pečiatky a zadávateľovi vrátiť podklady a spisy, ktoré mu zadávateľ odovzdal.

Zoznam znalcov pozná aj výnimky pri zapisovaní fyzickej a právnickej osoby


Ministerstvo spravodlivosti SR môže do zoznamu znalcov zapísať fyzickú i právnickú osobu, aj bez splnenia vyššie uvedených požiadaviek a to tzv. náhradným spôsobom zápisu. Ten zahŕňa dve základné podmienky. Prvou je, že znalci nehnuteľností musia preukázať, že sú oprávnení vykonávať činnosť znalca v niektorom členskom štáte EÚ alebo inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Druhou je, že zložia pred odbornou komisiou tzv. vyrovnávaciu skúšku, pričom v prípade, že sa jedná o PO, skúšku skladá aspoň jeden spoločník alebo zamestnanec v trvalom pracovnom pomere. Dokážu ňou, že spĺňajú odborné znalosti a schopnosti vo vzťahu k príslušnému odboru alebo odvetviu. Preverujú sa ňou či odhadca nehnuteľností má potrebné znalosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem z odvetvia, pre ktoré žiada o zápis a ktoré nie sú vyžadované v krajine, pre ktorú má oprávnenie na činnosť znalca. V rámci vyrovnávacej skúšky sú znalci testovaní aj zo znalosti právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúcich sa výkonu činnosti znalca a spôsobu ako správne vypracovať znalecký posudok.


Pri žiadosti o náhradný zápis do zoznamu znalcov SR ako FO musí odhadca nehnuteľností doložiť potvrdenie o výkone činnosti znalca v členskej krajine EÚ vydané príslušným orgánom danej krajiny alebo originálny výpis zo zoznamu znalcov vedený v členskej krajine EÚ a doklad o zložení vyrovnávacej skúšky.


Ak o náhradný zápis žiada odhadca nehnuteľností ako PO, predkladá doklad o výkone činnosti znalca alebo obdobnej činnosti v členskej krajine a tiež potvrdenie o zložení vyrovnávajúcej skúšky znalca minimálne jedného jej spoločníka, člena alebo zamestnanca.


Znalcom aj bez zápisu v zozname znalcov


Ak nie je v určitom odvetví alebo odbore zapísaná žiadna osoba alebo ak zapísaná osoba nemôže vykonať úkon, prípadne by náklady na vykonanie úkonu zapísaným znalcom boli neprimerane vysoké, môže byť pri konaní pred súdom či iným orgánom verejnej moci stanovená za znalca aj osoba, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov. Táto osoba má však tiež povinnosť zložiť sľub znalca.


Poplatky za vydanie znaleckého oprávnenia


Žiadateľ o zápis do zoznamu znalcov uhradí poplatok vo výške 165,50 € osobne v hotovosti do pokladne alebo kolkami správnemu orgánu, bankovým prevodom na účet orgánu alebo poštovou poukážkou.

Vďaka zaručenému elektronickému podpisu má žiadateľ možnosť žiadosť o zápis do zoznamu znalcov podať aj elektronicky. V tom prípade je možné výšku poplatkov znížiť až o 50 %.


One Comment

 1. Pingback: Znalecké posudky jednoducho a pohodlne - EuroEkonóm.sk

Comments are closed