Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Zoznam znalcov nehnuteľností, tlmočníkov a prekladateľov sa riadi zákonom č. 382/2004

Je to listina:

 • ktorá je vedená ministerstvom spravodlivosti, pričom údaje zo zoznamu znalcov sú verejne prístupné, ministerstvo ich zverejňuje a pravidelne aktualizuje na internete.
 • Elektronická forma zoznamu umožňuje vyhľadávanie podľa znaleckých odborov a odvetví, ako aj podľa osôb zapísaných v zozname.
 • v ktorej sú v jej samostatnom oddiele zapísaní znalci, tlmočníci a prekladatelia.

Rozdiel medzi oddielmi, kde sú zapisovaní súdni znalci a kde prekladatelia a tlmočníci je v tom, že zoznam súdnych znalcov je delený na odbory, ktoré sa ďalej členia na odvetvia a zoznam tlmočníkov a prekladateľov sa člení na odbory podľa jazykov. V zozname sú odbory a odvetvia uvádzané v abecednom poradí a identifikované sú podľa šesťmiestneho kódu.

Znalci, tlmočníci a prekladatelia v nich zapísaní, sú taktiež zoradení podľa abecedy. Do oddielu na zápis znalcov sa zapisuje znalec ako:

 • fyzická osoba, pričom musí spĺňať podmienky podľa §5ods.1,
 • právnická osoba, ak ide o znaleckú organizáciu podľa § 6 ods. 1, alebo znalecký ústav podľa § 19 ods.

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladaťeľov

Rozdelenie zoznamu na odbory a odvetvia určuje ministerstvo. Nové odbory alebo odvetvia je možné vytvoriť v prípade, že Ministerstvo dostane písomnú požiadavku aspoň troch súdov alebo orgánov verejnej moci, prípadne z vlastného podnetu. Rovnaký postup je aj v opačnom prípade, keď sa jedná o zrušenie odboru či odvetvia.

Keď súd, iný orgán alebo ministerstvo samotné podajú návrh na vznik nového odboru či odvetvia, súčasťou písomnej požiadavky je okrem označenia navrhovaného odboru a odvetvia, označenia orgánu, ktorý ho navrhuje a dátumu, ku ktorému navrhuje vzniknutie aj odôvodnenie, prečo by malo dané odvetvie alebo daný odbor vzniknúť. 

Dôvodom môže byť, že pri súdnom dokazovaní je potrebný kvalitný znalecký posudok, ktorého vypracovanie nie je možné prideliť žiadnemu inému odboru alebo odvetvia. Súdy alebo iné orgány verejnej moci v snahe o zabezpečenie čo najrelevantnejších informácií, ohodnotení majetkov alebo aby mali k dispozícii čo najpresnejšie znalecké posudky, dávajú návrhy na vzniknutie týchto chýbajúcich odborov a odvetví.

Ministerstvo pri zápise nových odborov a odvetví do zoznamu znalcov zákona určí rozsah ich pôsobnosti tak, aby sa nestalo, že by znalci, tlmočníci a prekladatelia pri výkone svojej činnosti mohli zasahovať do iného odboru alebo odvetvia. Po vzniku odvetvia alebo odboru ministerstvo posiela aktualizovaný zoznam v papierovej aj elektronickej podobe prokuratúram a súdom. Tlmočník alebo prekladateľ, na rozdiel od zápisu ako znalec, môže byť zapísaný len ako znalec fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa § 5 ods. 1.

 1. a) ak ide o fyzickú osobu, zoznam znalcov obsahuje tieto údaje znalca na vypracovávanie znaleckých posudkov:
 1.   meno, priezvisko, akademický titul a dátum narodenia,
 2.   kontaktné údaje
 3.   evidenčné číslo znalca
 4.   trvalý alebo obdobný pobyt,
 5.   ak je osoba zamestnaná, tak názov zamestnávateľa,
 6.   miesto, kde bude činnosť ako znalec vykonávať,
 7.   deň zápisu do, prípadne deň vyčiarknutia zo, zoznamu,
 8.   sankcie, ktoré znalec pri výkone činnosti dostal za posledné tri roky
 9.   názov poisťovne a platnosť poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním odbornej činnosti znalca

 

 1. b) ak ide o právnickú osobu, zapisuje sa:
 1.   názov alebo obchodné meno, sídlo a IČO spoločnosti, ak bolo pridelené,
 2.   kontaktné údaje právnickej osoby
 3.   miesto výkonu znaleckej činnosti,
 4.   dátum narodenia, akademický titul, meno, priezvisko, evidenčné číslo a pracovné zaradenie alebo pracovný pomer znalcov a osoby zodpovednej za výkon znaleckej činnosti,
 5.   deň zápisu do zoznamu a deň vyčiarknutia zo zoznamu,
 6.   sankcie uložené spoločnosti v priebehu posledných troch rokov, ktoré súvisia so znaleckou činnosťou
 7.   ak sa jedná znalecký ústav oblasť znaleckej činnosti, v ktorej plní funkciu rezortného a metodického centra (§ 19 ods. 2)
 8.   platnosť poistenia zodpovednosti za škodu z povolania voči tretím osobám a obchodné meno poisťujúcej inštitúcie
 9.   evidenčné číslo, ktoré majú znalci – právnické osoby pridelené

 

Znalci, tlmočníci alebo prekladatelia, ktorí sú zapísaní v zozname znalcov, sú povinní v lehote 30 dní oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa ich výkonu činnosti ako znalec a zároveň ministerstvu písomne preukázať oprávnenosť všetkých zmien, ktoré bude v oddiele ministerstvo zapisovať a ktoré bude aktualizovaný zoznam znalcov obsahovať.

Znalci sú počas výkonu znaleckej činnosti, počas jej zastavenia, aj po vyškrtnutí zo zoznamu znalcov povinní zachovávať mlčanlivosť. Vypracované znalecké posudky či uskutočnený iný znalecký úkon sú určené len pre zadávateľa a znalci nesmú zverejňovať žiadne informácie, ktoré sa počas výkonu činnosti dozvedeli okrem prípadov, keď sú tejto mlčanlivosti zbavení zadávateľom alebo ministerstvom stanovenou osobou alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak.

zoznam znalcov

Zápis do zoznamu znalcov

Ak fyzická osoba (jej zápis do zoznamu znalcov ako znalec) alebo právnická osoba (zoznam znalcov ju bude evidovať ako znaleckú organizáciu) splní podmienky, ktoré sú pre zoznam znalcov stanovené, ministerstvo zapíše znalca do 60 dní od podania písomnej žiadosti o zápis.

Podmienky pre zápis fyzickej osoby do zoznamu znalcov:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť (pre účely zákona sa myslí nespáchanie úmyselného trestného činu alebo trestného činu, za ktorý dostal znalec – žiadateľ nepodmienečný trest odňatia slobody)
 • vzdelanie v príslušnom odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis
 • úspešne zložená odborná skúška z odvetvia alebo odboru, ktorý je predmetom žiadosti
 • úspešne absolvované osobitného vzdelávania o spôsobe vykonávania znaleckej činnosti znalca, ktoré znalci poznajú pod pojmom „odborné minimum“
 • ukončené špecializovaného vzdelávania v prípade žiadosti o zápis v odboroch alebo odvetviach: ekonómia a manažment, cestná doprava, lesníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, elektronické komunikácie, elektrotechnika, , strojárstvo
 • vykonávať prax v predmetnom odbore sedem rokov
 • zložiť sľub znalca v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel.“
 • mať potrebné technické a materiálne vybavenie pre výkon činnosti znalca, ktoré dokazuje napríklad výpisom hnuteľného majetku či nájomnými zmluvami
 • nemať negatívny zápis v zozname znalcov v posledných troch rokoch (právoplatné vyškrtnutie zo zoznamu, prípadne zákaz činnosti znalca)

 

V žiadosti o zápis do zoznamu znalcov uvedie fyzická osoba označenie odboru a odvetvia, v ktorom chce vykonávať znaleckú činnosť, svoje identifikačné (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt) a kontaktné údaje (najmä telefónne číslo, emailová adresa, poštovú adresu, alebo iný údaj, ktorým je možné znalca, tlmočníka alebo prekladateľa momentálne zastihnúť), miesto výkonu činnosti a údaje zamestnávateľa v prípade, že je osoba zamestnaná. Niektoré z uvedených údajov obsahuje neskôr aj konkrétne znalcom vypracovaný znalecký posudok či iný znalecký úkon.

 

Žiadateľ budúci znalec k žiadosti priloží k žiadosti aj výpis z registra trestov, pričom zoznam znalcov neakceptuje pri zápise výpis starší ako tri mesiace, a životopis, ktorý dokazuje odborné zameranie znalca pre daný odbor. Nevyhnutným dokladom je tiež doklad o dĺžke odbornej praxe, ktorým znalci dokazujú potrebnú prax v odbore. V určitých prípadoch je možné tento doklad nahradiť čestným vyhlásením, v prípade že medzičasom došlo napríklad k zániku spoločnosti, v ktorej žiadateľ vykonával odbornú prax. Niekedy je za odbornú prax priznané aj vykonávanie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.

V prípade, že žiadateľ nespĺňa podmienky zápisu, ktoré vyžaduje zoznam znalcov, ministerstvo žiadateľa do zoznamu nezapíše, resp. zamietne jeho žiadosť o zápis znalca do zoznamu. Písomné rozhodnutie o zápise sa nevyhotovuje.

Pri zapísaní žiadateľa do zoznamu ministerstvo zakladá každému znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi osobný spis. Zakladajú sa doň priebežne dokumenty týkajúce sa osoby znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, výkonu jeho znaleckej činnosti (znalecké úkony, vypracované znalecké posudky, oceňovanie nehnuteľností,…) a profesijného rastu.

Zoznam znalcov obsahuje aj právnické osoby, tie sa zapisujú ako znalecké organizácie. Právnická osoba v žiadosti o zápis do zoznamu znalcov uvedie mená, priezviská, akademické tituly, dátumy narodení a trvalé pobyty osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom spoločnosti alebo členmi jej štatutárneho orgánu.

Musí tiež splniť nasledovné požiadavky:

 • mať špecializáciu pre výkon činnosti ako znalec v predmetnom odbore alebo v odvetví. Doklady preukazujúce špecializáciu nesmú byť staršie ako tri mesiace. Špecializáciou právnickej osoby sa rozumie jej hlavné zameranie a preukazuje sa výpisom z obchodného registra, osvedčenou kópiou zakladateľskej listiny alebo iným dokladom preukazujúcim jej vznik.
 • minimálne traja spoločníci spoločnosti, jej členovia alebo zamestnanci v trvalom pracovnom pomere na dobu neurčitú sú znalci zapísaní v predmetnom odbore a zároveň nie sú zamestnancami, spoločníkmi alebo štatutármi inej znaleckej organizácie.
 • stanoviť zodpovednú osobu za výkon znaleckých činnosti. Takúto osobu musí zoznam znalcov evidovať ako znalca a zároveň musí byť spoločníkom, členom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti.
 • disponovať potrebným materiálnym vybavením pre výkon činnosti ako znalec, keďže pre správne a plnohodnotné znalecké posudky je potrebné mať techniku, pomocou ktorej sa dajú napríklad vypočítať správne hodnoty pre daný zn. posudok.
 • zoznam znalcov nemá zápis o vyškrtnutí spoločnosti v období posledných troch rokoch.

 

Ministerstvo môže zapísať právnickú osobu len do toho odvetvia, v ktorom sú zapísaní jej znalci. O zápise do zoznamu znalcov sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.

V prípade, že právnická osoba nesplní požadované podmienky pre zoznam znalcov, ministerstvo žiadosť zamietne. 

Zákon č 382/2004, ktorý rieši napríklad zoznam znalcov, výkon činnosti znalca a oprávnenia, vďaka ktorým súdni znalci môžu vykonávať znaleckú činnosť a pripravovať znalecké posudky, pozná aj výnimky, pri ktorých žiadateľ nemusí spĺňať vyššie uvedené podmienky. Ide o prípady, kedy o znaleckú činnosť na území SR požiada fyzická alebo právnická osoba, ktorá už znaleckú činnosť vykonáva, čiže má oprávnenie aj pre znalecké posudky, v inej členskej krajine EÚ, prípade v inej členskej krajine Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

Ministerstvo zapíše takúto osobu do zoznamu znalcov v prípade, že zložila vyrovnávaciu skúšku. Tá slúži na preverenie znalostí slovenských zákonov a štandardov nevyhnutných na vykonávanie znaleckej činnosti a zároveň aj na to, aby znalecké posudky mali predpísanú formu, v prípade, že sa líšia od tých v iných krajinách. Ak je žiadateľom právnická osoba, vyrovnávaciu skúšku musí zložiť minimálne jedna osoba, ktorá je v spoločnosti zamestnancom na trvalý pracovný pomer, je jej spoločníkom alebo členom štatutárneho orgánu.

Znalecká činnosť znalca, ktorý nie je zapísaný v zozname znalcov

Ak konkrétna osoba súhlasí s ustanovením súdu alebo inej verejnej inštitúcie, môže byť určená pre vykonanie znaleckého úkonu, aj keď nie je zapísaná ako znalec v zozname znalcov. Stáva sa tak v prípadoch, kedy nie je pre určitý odbor alebo odvetvie zapísaný žiadny znalec alebo ak by vykonanie úkonu osobou v zozname zapísanou bolo neprimerane drahé alebo by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami pre výkon úkonu. Takto ustanovený znalec môže vykonávať určené úkony, hodnotiť znalecký posudok nehnuteľnosti, vypracovávať znalecké posudky len ak zložil pred súdom alebo iným verejným orgánom, ktorý ho za znalca určil, sľub znalca.

Znalci sa musia identifikovať

Každý písomne vyhotovený znalecký, tlmočnícky alebo prekladateľský úkon, vypracovaný znalecký posudok, vyúčtovanie za úkon a výpis z denníka musia znalci potvrdiť odtlačkom úradnej pečiatky. Tá ma predpísaný tvar s priemerom 36 mm. Znalec ju nadobudne po zápise do zoznamu znalcov, vydá mu ju spolu s preukazom znalca ministerstvo. Odtlačok úradnej pečiatky znalci nesmú používať pre súkromné potreby. Zadávateľ alebo iná oprávnená osoba, ktorá poskytuje súčinnosť pri danom úkone, má právo od znalca vyžiadať si jeho legitimáciu preukazom znalca. V každom prípade je vhodné si overiť v zozname znalcov či je daný znalec, aj napriek tomu, že má preukaz znalca, oprávnený na výkon činnosti v predmetnom odvetví či odbore a zistiť tým, či znalecký posudok, ktorý znalec vypracuje, bude právne v poriadku.

 

Poistenie zodpovednosti ako podmienka pre začatie výkonu znaleckej činnosti

Znalci, tlmočníci alebo prekladatelia, ktorí sú zapísaní v zozname znalcov sú povinní mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám, ktorá môže vzniknúť z výkonu znaleckej činnosti. Toto poistenie musí trvať počas celého výkonu činnosti. 

Ak by ministerstvo zistilo, že si znalec nesplnil poistnú povinnosť a vykonával znaleckú činnosť, robil oceňovania nehnuteľností či vypracovával znalecké posudky, môže mu uložiť sankcie, prípadne odobrať preukaz znalca. Pri uzatváraní poistnej zmluvy je tiež dôležitá výška poistného plnenia, ktoré nesmie byť menšie ako 33 193 €. Ak sa jedná o tlmočníkov či prekladateľov, táto povinnosť je vo výške 3 319 €.

Znalec má právo odmietnuť znalecký úkon, znalecký posudok nie je povinný vypracovať.

Znalec zapísaný v zozname znalcov je oprávnený odmietnuť výkon len v určitých prípadoch a to:

 •       ak existuje dôvodné podozrenie, že je vo veci vykonania úkonu zaujatý
 •       ak nemá oprávnenie vykonať úkon z dôvodu, že nie je zapísaný v zozname v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať
 •       z vážnych rodinných, zdravotných či pracovných dôvodov, ktoré mu bránia vykonať úkon včas a riadne. Znalecký posudok určitých objektov si vyžaduje vysokú časovú aj mentálnu náročnosť, ak by znalec nemal dostatok času alebo by nebol schopný sústredenia sa, takto vypracované znalecké posudky by mohli byť chybné alebo úplne zamietnuté.
 •       nie je poistený pre prípad spôsobenia škody
 •       ak mu bol súdom alebo iným kompetentným verejným orgánom odmietnutý alebo nezaplatený preddavok na vykonanie znaleckého úkonu

Znalci sú vyškrtnutí zo zoznamu Ministerstvom spravodlivosti SR

Znalci môžu byť zo zoznamu vyškrtnutí z viacerých dôvodov. Ministerstvo pravidelne zoznam znalcov aktualizuje a zverejňuje prostredníctvom internetových stránok. O vyčiarknutí znalca, znaleckej organizácie či znaleckého ústavu musí ministerstvo rozhodnúť bezodkladne po zistení niektorého z nižšie uvedených dôvodov a vyčiarknutie vykoná ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí, aby nedošlo k zneužitiu preukazu znalca a neboli vypracované a vyúčtované neoprávnené znalecké posudky. Po vyčiarknutí zo zoznamu musia znalci do 15 dní odovzdať ministerstvu preukaz a textovú časť úradnej pečiatky a zadávateľovi na jeho žiadosť v rovnakej lehote podklady a spisy, ktoré mu pred alebo počas úkonu odovzdal.

K vyškrtnutiu dochádza:

 •       ak znalec požiada ministerstvo o vyškrtnutie
 •       keď znalec nemôže zo zdravotných, rodinných, pracovných či iných vážnych dôvodov vykonávať znaleckú činnosť v trvaní viac ako šesť mesiacov
 •       ak znalec prestal vykonávať prax v odbore, v ktorom je zapísaný a zároveň ak predmetnú prax nezačal do dvoch rokov opätovne vykonávať
 •       keď znalec vykonával činnosť bez predpísaného profesijného poistenia , prípadne neuzatvoril do troch mesiacov od zapísania do zoznamu znalcov poistnú zmluvu zodpovednosti za škody alebo ak poistenie zaniklo a nebolo v lehote 90 dní obnovené.
 •       ak znalec neuspel pri overení odbornej spôsobilosti

 

Znalci oprávnení hodnotiť majetok podniku

V zákone sú vymedzené osobitné ustanovenia zápisu do zoznamu znalcov, ktorými sa upravuje výkon znaleckých činnosti znalcov, ktorí splnili podmienky pre znaleckú činnosť v oblasti stanovovania hodnoty podniku alebo jeho časti.

Ak právnická osoba, v zozname znalcov zapísaná ako znalecká organizácia, získa oprávnenie na hodnotenie majetku podniku, môže vypracovávať znalecké posudky na hodnotu podniku ako celku a taktiež na jeho časti. Zložky majetku hodnoteného podniku ako celku alebo jeho časti sú oprávnení oceňovať len znalci z príslušných znaleckých odborov, ktorí sú zapísaní v hodnotiteľskej znaleckej organizácii alebo prizvaní znalci príslušných znaleckých odborov s oprávnením pre hodnotenie týchto zložiek.

Aby mohlo ministerstvo zapísať právnickú osobu do zoznamu znalcov ako znaleckú organizáciu oprávnenú hodnotiť majetok podniku ako celok a časti podniku, musí tá spĺňať podmienku, že má jedného znalca z odboru ekonomika a podnikanie a dvoch znalcov, vždy po jednom, so zameraním odvetvia na stanovenie hodnoty z odborov elektrotechnika, cestná doprava, stavebníctvo alebo strojárstvo.

Povinnosť znalca viesť denník 

Denník je evidenčná kniha znalca, kde si znalec zapísaný v zozname znalcov musí zapisovať údaje o všetkých svojich úkonoch. Každý úkon je označený poradovým číslom v danom kalendárnom roku. Obsahuje informácie o zadávateľovi úkonu, napríklad, ak ide o znalecké posudky, kto je „klientom,“ pre koho bol posudok vypracovaný, ďalej sú to dátumy, kedy bol úkon vyžiadaný a kedy bol vykonaný, dôvod, predmet a objekt úkonu, výška odplaty za znalecký úkon a dátum jej vyplatenia.