Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
5 (100%) 3 votes
Tlačiť

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Copytrend, s.r.o. , zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro; Vložka číslo: 41332/B
Tomášikova 16550/3, Bratislava – Ružinov 821 01, Slovenská republika
IČO: 36 616 524; DIČ: 202 222 0904; DIČ DPH: SK 202 222 0904;

Platné a účinné od 01. 10. 2017

1. Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť Copytrend, s.r.o., so sídlom Tomášikova 16550/3, 821 01 Bratislava – Ružinov, IČO: 36 616 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41332/B, DIČ: 202 222 0904, (ďalej tiež ako „Spoločnosť“ alebo „Poskytovateľ“), je právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť v oblasti sprostredkovania a zabezpečovania stanovovania trhovej ceny nehnuteľnosti, hnuteľného majetku a podnikov prostredníctvom tretích osôb, ako aj ďalších s tým súvisiacich služieb (ďalej tiež ako „Služby“).
2. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Zákazníka. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.
3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Spoločnosťou, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Spoločnosťou a Zákazníkom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.
4. Uzatvorením Zmluvy alebo odoslaním objednávky potvrdzuje Zákazník, že sa oboznámil so znením týchto VOP, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke expresnyposudok.sk, ako aj reklamačným poriadkom Spoločnosti, ktorý je zverejnený na internetovej stránke expresnyposudok.sk.
5. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP ani v iných dohodách alebo ústnych dojednaniach medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Definície pojmov
1. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
2. Spoločnosťou je Copytrend, s.r.o., so sídlom Tomášikova 16550/3, 821 01 Bratislava – Ružinov, IČO: 36 616 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41332/B, DIČ: 202 222 0904
3. Zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou na základe Zmluvy. Zákazník, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti je spotrebiteľom.
4. Spotrebiteľom je Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
5. Zmluvou je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou ako obstarávateľom a Zákazníkom ako objednávateľom, predmetom ktorej je záväzok Spoločnosti zabezpečiť pre zákazníka vypracovanie Produktu podľa Zmluvy a záväzok Zákazníka zaplatiť Spoločnosti za zabezpečenie vypracovania Produktu dohodnutú odmenu, ako aj úprava s tým súvisiacich vzájomných práv a povinností.
6. Službou sa rozumie zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku treťou osobou, predmetom ktorého bude ocenenie nehnuteľnej veci, hnuteľnej veci, podniku alebo časti podniku určenej Zákazníkom alebo zabezpečenie vypracovanie iného Produktu.
7. Produktom sa rozumie zabezpečenie:
a) znaleckého posudku vypracovaného treťou osobou, predmetom ktorého bude ocenenie nehnuteľnej veci, hnuteľnej veci, podniku alebo časti podniku určenej Zákazníkom,
b) doplnenia znaleckého posudku,
c) vyhotovenia kópie znaleckého posudku,
d) zabezpečenie odborného stanoviska,
e) zabezpečenie odborného potvrdenia,
f) zabezpečenie odborného vyjadrenia,
g) zabezpečenie odborného vysvetlenia,
8. Zmluvnými stranami sú Spoločnosť a Zákazník
9. Kalkuláciou je určenie odmeny za zabezpečenie vypracovania Produktu
10. Webovým sídlom alebo webovou stránkou alebo internetovou stránkou Spoločnosti je, ak v týchto VOP je uvedené inak, expresnyposudok.sk.

3. Uzatvorenie a predmet zmluvy
1. Každý záujemca o Služby poskytované Spoločnosťou má právo na uzatvorenie Zmluvy so Spoločnosťou za podmienok upravených týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmluva medzi Spoločnosťou a Zákazníkom môže byť uzatvorená písomne v sídle Spoločnosti alebo mimo sídla Spoločnosti alebo písomne na diaľku alebo prostredníctvom emailovej komunikácie.
3. Zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom písomne je uzatvorená dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná je dňom schválenia Kalkulácie zaslanej Spoločnosťou, zo strany Zákazníka.
4. Zmluva uzatvorená prostredníctvom emailovej komunikácie je uzatvorená momentom doručenia akceptácie Objednávky zo strany Spoločnosti Zákazníkovi, a to emailom alebo iným preukázateľným spôsobom a účinná je dňom schválenia kalkulácie zaslanej Spoločnosťou, zo strany Zákazníka.
5. Predmetom Zmluvy je predovšetkým záväzok Spoločnosti zabezpečiť pre Zákazníka vyhotovenie znaleckého posudku treťou osobou, predmetom ktorého bude ocenenie ním požadovanej hnuteľnej veci, nehnuteľnej veci, podniku alebo jeho časti, alebo záväzok Spoločnosti zabezpečiť pre Zákazníka vyhotovenie iného Produktu treťou osobou a záväzok Zákazníka, zaplatiť Spoločnosti za zabezpečenie vyhotovenia Produktu dohodnutú odmenu.
6. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť uzatvorenie Zmluvy so Zákazníkom a nepotvrdiť prijatie Zákazníkovej objednávky.

 

4. Práva a povinností Zmluvných strán
1. Zákazník je povinný bezodkladne (najneskôr však do 30 dní od objednania služieb, resp. produktov) poskytnúť Spoločnosti a tretej osobe vyhotovujúcej Produkt všetky ňou požadované informácie a odovzdať všetky ňou požadované písomnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vypracovania Produktu Spoločnosťou a samotné vypracovanie Produktu treťou osobou. Zákazník je povinný poskytnúť Spoločnosti a tretej osobe vyhotovujúcej Produkt bezodkladne všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie vypracovania Produktu Spoločnosťou a potrebné pre samotné vypracovanie Produktu treťou osobou.
2. Zákazník je povinný zaplatiť Spoločnosti za zabezpečenie vypracovania Produktu riadne a včas dohodnutú odmenu alebo jej časť.
3. V prípade, že vec, ktorá je predmetom ocenenia alebo je predmetom poskytnutia Služby nie je vo vlastníctve Zákazníka, je Zákazník povinný vykonať všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby mohol byť predmet ocenenia ocenený treťou osobou alebo aby mohla byť poskytnutá Služba, najmä získať súhlas vlastníka predmetu ocenenia.
4. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vypracovanie Produktu k veci, ktorá má byť podľa požiadavky Zákazníka predmetom ocenenia, v súlade s týmito VOP.
5. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vyhotovenie Produktu najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy (resp. do 30 dní odo dňa dodania posledného relevantného dokladu potrebného k zabezpečeniu vyhotovenie Produktu) , ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
6. Zmluvné strany sú povinné plniť riadne a včas povinnosti vyplývajúce im zo zmluvy, týchto VOP a zo zákona.
7. Spoločnosť je oprávnená za účelom zabezpečenia vypracovania a vypracovania Produktu požadovať od Zákazníka potrebnú súčinnosť, ako aj predloženie potrebných dokumentov, ako aj akýchkoľvek písomností a vecí. Za účelom zabezpečenia vypracovania a vypracovania Produktu je Spoločnosť, jej zamestnanci alebo ňou poverené tretie osoby, oprávnená vstupovať na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ocenenia, ako aj vykonávať iné potrebné úkony.
8. Zákazník sa zaväzuje, že počas trvania Zmluvy a dva roky po jej skončení nebude tretej osobe – znalcovi alebo znaleckej organizácii, ktorá spolupracuje so Spoločnosťou, zadávať novú objednávku na posúdenie hodnoty nehnuteľností, hnuteľného majetku alebo iného majetku nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky, ani ju neosloví za účelom vypracovania iného Produktu, ktorý je vymedzený v čl. 2 bod 7 týchto VOP, ani s touto treťou osobou neuzavrie zmluvu, predmetom ktorej bude posúdenie hodnoty nehnuteľností, hnuteľného majetku alebo iného majetku nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky alebo vypracovanie iného Produktu, ktorý je vymedzený v čl. 2 bod 7 týchto VOP. Zoznam tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa tohto bodu je zverejnený na webovom sídle Spoločnosti expresnyposudok.sk.
9. Ak Zákazník poruší povinnosť podľa bodu 8 tohto článku VOP, vzniká Spoločnosti za každé také porušenie povinnosti Zákazníka podľa bodu 7 tohto článku VOP nárok na zmluvnú pokutu vo výške vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej sumy fakturovanej Spoločnosťou Zákazníkovi v dvanástich mesiacoch bezprostredne predchádzajúcich dňu odoslania písomnej výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty Spoločnosťou Zákazníkovi, minimálne však 500 EUR (slovom: päťsto eur), za každé porušenie čo i len jednej z povinností.

5. Odstúpenie spotrebiteľom od zmluvy
1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Zmluva začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom môže od Zmluvy odstúpiť prostredníctvom formulára, ktorý je umiestnený na webovej stránky Spoločnosti expresnyposudok.sk, alebo iným spôsobom. Týmto nie je dotknuté právo každého Zákazníka odstúpiť od Zmluvy, v iných zákonom, zmluvou alebo VOP stanovených prípadoch.
2. Odstúpením Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, od Zmluvy, sa Zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v plnení Zmluvy. Tým nie je dotknuté ustanovenie článku 7 bod 5 týchto a článku 7 bod 7 týchto VOP.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne a doručené osobne na adresu Zmluvnej strany alebo poštovým doručovateľom ako doporučená zásielka. Na účely tohto bodu sa za písomné doručenie nepovažuje odoslanie a doručenie odstúpenia od zmluvy emailom ani inou formou elektronickej komunikácie. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

6. Zánik zmluvy
1. Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
b) písomným odstúpením od Zmluvy,
c) zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu.
2. Zákazník môže od Zmluvy odstúpiť okrem prípadov keď tak stanovujú tieto VOP alebo zmluva tiež vtedy ak:
a) dôjde k zmene VOP podľa čl. 11 bod 4 týchto VOP
b) ak Spoločnosť opakovane ani po reklamácie neposkytne objednanú Službu, alebo ju opakovane poskytne s podstatnými vadami,
c) na majetok Spoločnosti bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak Zákazník vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia.
3. Spoločnosť môže od Zmluvy odstúpiť okrem prípadov keď tak stanovujú tieto VOP alebo zmluva tiež vtedy ak:
a) Zákazník neposkytne Spoločnosti alebo tretej osobe vyhotovujúcej Produkt bezodkladne požadované písomnosti, dokumenty informácie alebo inú súčinnosť potrebnú na plnenie Zmluvy,
b) Zákazník nezaplatí dohodnutú odmenu alebo jej časť riadne a včas,
c) Zákazník nezabezpečí Spoločnosti alebo tretej osobe vyhotovujúcej Produkt podmienky potrebné na splnenie Zmluvy zo strany Spoločnosti,
d) na majetok Zákazníka bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak Zákazník vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne a doručené osobne na adresu Zmluvnej strany alebo poštovým doručovateľom ako doporučená zásielka. Na účely tohto bodu sa za písomné doručenie nepovažuje odoslanie a doručenie odstúpenia od zmluvy emailom ani inou formou elektronickej komunikácie. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

7. Odmena
1. Odmena Spoločnosti za zabezpečenie vypracovania Produktu je, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, určená Kalkuláciou, ktorá bude odsúhlasená Zákazníkom.
2. Odmena Spoločnosti určená v Kalkulácii môže byť zo strany Spoločnosti zmenená, a to v prípade, ak si zabezpečenie vypracovania Produktu alebo jeho vypracovanie vyžiadalo zvýšené náklady v dôsledku okolností, na ktoré Zákazník Spoločnosť neupozornil alebo v dôsledku iných dôvodov na strane Zákazníka. V takom prípade je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 7 bod 7 týchto VOP.
3. Spoločnosť je oprávnená vystaviť faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov po vypracovaní znaleckého posudku alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, po odstúpení od zmluvy.
4. Splatnosť faktúry je 1 kalendárny deň, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak.
5. Zákazník je povinný uhradiť faktúru bezhotovostným prevodom na účet Spoločnosti, a to najneskôr do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Spoločnosti.
6. Produkt bude Zákazníkovi odovzdaný až po úplnej úhrade odmeny Spoločnosti podľa vystavenej faktúry.
7. Spoločnosť má v prípade zániku zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nezavinila Spoločnosť, aj v prípade ak nedošlo k vyhotoveniu Produktu a teda, ak nedošlo k poskytnutiu Služby v celom rozsahu, nárok na časť odmeny v súlade s nasledovným:
a) Spoločnosti vzniká nárok na odmenu vo výške 35% z odmeny podľa odsúhlasenej Kalkulácie za nasledovné činnosti vykonané Spoločnosťou alebo treťou osobou vyhotovujúcou Produkt:
– administratíva objednávky
– príprava na obhliadku predmetu oceňovania
– analýza trhu a lokality
– kontrola a naštudovanie dokumentácie
– overovanie poskytnutej dokumentácie na orgánoch štátnej správy a komunikácia s nimi
b) Spoločnosti vzniká nárok na odmenu vo výške 65% z odmeny podľa odsúhlasenej Kalkulácie za činnosti vykonané podľa písm. a) tohto bodu a nasledovné činnosti vykonané Spoločnosťou alebo treťou osobou vyhotovujúcou Produkt:
– obhliadka nehnuteľnosti
– obhliadka lokality

8. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby
1. Postup pri uplatňovaní reklamácie Služieb poskytovaných Spoločnosťou je upravený v reklamačnom poriadku Spoločnosti, ktorý je zverejnený na webovej stránke Spoločnosti expresnyposudok.sk.

9. Ochrana osobných údajov
1. Spoločnosť sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred stratou, odcudzením, poškodením, neoprávneným prístupom a neoprávneným rozširovaním. Spoločnosť je oprávnená sprístupňovať osobné údaje tretím osobám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Zákazníka.
2. Zákazník podpisom Zmluvy alebo odoslaním objednávky alebo emailovej objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov v rozsahu a spôsobom podľa tohto článku a udeleného súhlasu. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
3. Spoločnosť je na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oprávnená získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Zákazníka a/ alebo údaje súvisiace so Zákazníkom, ktorými sú:
a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo Klienta, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene Klienta,
b) telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné kontaktné a identifikačné údaje Klienta, fakturačnú adresu, označenie osôb a zamestnancov Klienta oprávnených vykonávať v jeho mene podľa Zmluvy, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou Zmluvy,
c) údaje o vyúčtovaní služieb, výška neuhradených záväzkov, ako aj iné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy (vrátane záznamov telefonických hovorov podľa článku 9 bod 4 týchto VOP). Osoby oprávnené konať v mene Klienta sa považujú za Dotknuté osoby a osoby, ktoré určí a oznámi Klient Dodávateľovi, aby za neho objednávali a preberali uhradené Produkty podľa Zmluvy, sú pomenované ako Zodpovedné osoby.

Spoločnosť Dodávateľ bude spracúvať údaje podľa tohto článku v nevyhnutnom rozsahu na účely:
a) uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny a ukončenia,
b) fakturácie, prijímania a zúčtovania platieb, vedenia, vymáhania a postupovania pohľadávok, poskytovania starostlivosti o Klienta vrátane vybavovania sťažností a reklamácií a zodpovedania otázok Klienta alebo osoby konajúcej v mene Klienta,
c) priameho marketingu, prípadne
d) na iné účely a v inom rozsahu, ak to dovoľuje alebo stanovuje osobitný právny predpis.

4. Zákazník je uzrozumený s tým, že hovory na zákazníckych linkách Spoločnosti môžu byť zaznamenávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, pričom je o tejto skutočnosti povinný informovať Dotknuté osoby.
5. Spoločnosť sa zaväzuje, že na zaznamenávanie hovorov bude Zákazník a/alebo Dotknutá osoba a/alebo Zodpovedná osoba na úvod hovoru upozornená, pričom za súhlas s touto formou získania a spracovania údajov sa považuje aj súhlas získaný počas volania, ak volajúcej/volanej osobe je daná možnosť takéto volanie odmietnuť alebo ho zrušiť. Na spracovanie osobných údajov získaných v súvislosti s telefonickým hovorom na zákaznícku linku Spoločnosti sa vzťahujú ustanovenia bodu 3 tohto článku.
6. Zákazník poskytuje Spoločnosti súhlas podľa tohto článku VOP dobrovoľne, na dobu neurčitú, až do jeho písomného odvolania.
7. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom doručenia odvolania súhlasu Spoločnosti.

10. Doručovanie písomností
1. Právny úkon niektorej Zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného Zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe Zmluvy, ak nie je v Zmluve, týchto VOP alebo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, musí byť písomný (ďalej len „písomnosť“) a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídiel, resp. bydlísk Zmluvných strán.
2. Povinnosť Zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju druhá Zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.
3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak
a) Zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej Zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto písomnosť vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo
b) doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej Zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo
c) Zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo
d) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenie nedoručenej zásielky.

11. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Práva a povinností Zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním Služby Spoločnosťou Zákazníkovi sa riadia Zmluvou, VOP, odsúhlasenou Kalkuláciou a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. V prípade ak akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť a/alebo účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení zmluvy alebo VOP a bude nahradené príslušným platným ustanovením.
3. V prípade rozporu ustanovení Zmluvy s týmito VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
4. Spoločnosť je oprávnená vykonať jednostrannú zmenu týchto VOP. Zmena VOP musí byť Zákazníkovi oznámená buď písomne alebo elektronicky alebo prostredníctvom zverejnenia oznámenie o zmene VOP na webovom sídle Spoločnosti.
5. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P:O.BOX 5, 820 07 Bratislava.
6. Zmluva a VOP sú vyhotovované v slovenskom jazyku.
7. Všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy, alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, ktoré súvisia so Zmluvou, sa budú snažiť vyriešiť zmierom.
8. Zmluva a tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
9. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 01.10.2017

 

Comments are closed