znalec / znalci pobočky Košice vypracovávajú znalecké posudky v tychto okresoch: Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

Infolinka:         +421 (0)55 202 87 80
Mobl:               +421 948 958 068
E-mail:             info@expresnyposudok.sk
Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie?  Zavolajte nám na Infolinku espresnyposudok.sk  +421 (0)55 202 87 80 od 7:00 do 20:00 Alebo nám ich pošlite na  info@expresnyposudok.sk ,  resp. použite kontaktný formulár nižšie. My sa vám obratom ozveme s riešením. Ďakujeme!

Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Dôležitosť a význam znaleckého posudku od znalca v Košiciach 

Znalecký posudok v Košiciach zohráva kľúčovú úlohu v právnych procesoch, kde je potrebné odborné stanovisko na základe miestnych a regionálnych faktorov. Jeho analýza a hodnotenie majetku v danom lokalite poskytujú súdom a zúčastneným stranám dôležité informácie pre spravodlivé a objektívne rozhodnutie. Znalecký posudok Košice je neoceniteľným nástrojom pri riešení majetkových sporov, dedičstva alebo iných právnych záležitostí, kde je potrebné presné a spoľahlivé stanovenie hodnoty nehnuteľného majetku v konkrétnej lokalite. 

Znalec nehnuteľností v Košiciach 

Znalecký posudok od znalca nehnuteľností v Košiciach predstavuje kritický prvok v rámci právneho procesu, kde je potrebné presné stanovenie hodnoty a stavu nehnuteľného majetku v danej lokalite. Jeho odborné stanovisko a analýza miestnych trhových podmienok sú nevyhnutné pre objektívne rozhodnutie súdu a zainteresovaných strán. Znalecký posudok poskytuje dôveryhodné a spoľahlivé informácie, ktoré slúžia ako základ pre rozhodnutia o majetkových sporoch, dedičstve alebo transakciách s nehnuteľnosťami v Košiciach a okolí, zabezpečujúc spravodlivý a transparentný priebeh právnych konaní. 

Dôležitosť a význam znaleckého posudku znalca ceny nehnuteľností v Košiciach 

Znalecký posudok znalca ceny nehnuteľností v Košiciach predstavuje kľúčový aspekt v právnych procesoch súvisiacich s nehnuteľným majetkom v tejto oblasti. Jeho odborné stanovisko a analýza miestnych trhových podmienok poskytujú kritické informácie na presné stanovenie hodnoty nehnuteľnosti. Znalecký posudok je nevyhnutný pre spravodlivé a objektívne rozhodnutie súdu a zainteresovaných strán v otázkach ako predaj, dedičstvo alebo spor o majetok. Bezpečné a dôveryhodné stanovisko znalca ceny nehnuteľností v Košiciach zabezpečuje transparentný priebeh právnych konaní a pomáha dosiahnuť spravodlivé a dohodnuté riešenia. 

Význam a úloha znaleckého posudku od odhadcu nehnuteľností v Košiciach 

Odhadca nehnuteľností v Košiciach zohráva kľúčovú úlohu v rámci súdnych procesov a majetkových transakcií v tejto lokalite. Jeho odborné stanovisko a analýza trhových podmienok sú nevyhnutné pre spravodlivé a objektívne určenie hodnoty nehnuteľnosti. Znalecký posudok odhadcu nehnuteľností v Košiciach poskytuje spoľahlivé informácie pre súdy a zúčastnené strany, čím prispieva k transparentnému a spravodlivému priebehu právnych konaní a obchodných transakcií v oblasti nehnuteľností. 

Myslíte si, že cena nehnuteľnosti, ktorú plánujete v Košiciach kúpiť alebo predať je vysoká alebo nízka?

Mnohé vám naznačí znalecký posudok. Kúpna cena je vždy vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak však kúpu nehnuteľnosti financujete napr. cez hypotekárny úver, vašu banku bude zaujímať skutočná hodnota danej nehnuteľnosti.

Na rad prichádza znalec a jeho znalecký posudok, ktorý je pri hypotéke jednou z najdôležitejších podmienok získania a najmä určenia výšky úveru, ktorý vám je banka ochotná poskytnúť. Odborný znalecký posudok stanoví hodnotu nehnuteľnosti na základe výpočtu technickej hodnoty (stav nehnuteľnosti) a tiež všeobecnej hodnoty (poloha a lokalita). Znalecký posudok môže vypracovať len znalec zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Znalecký posudok má teda pre vás dve primárne úlohy – slúži ako podklad:

  1. pre banku pri výške hypotekárneho úveru
  2. pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnosti

Poloha a lokalita je najdôležitejší faktor pri určení hodnoty nehnuteľnosti

Je rozdiel či sa predmetná nehnuteľnosť nachádza na Pereši alebo na sídlisku Ťahanovce, Nad jazerom, KVP či na Luníku. Je preto výhodné si ešte pred kúpou, hlavne pri náročnejších stavbách, prizvať stavebného odborníka, ktorý vie odhaliť možné nedokonalosti a stavebné chyby. Hodnota nehnuteľnosti je ocenená ku dňu vypracovania znaleckého posudku.

Akú metódu využíva znalec pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti?

Znalec nehnuteľnosti používa na stanovenie hodnoty zvyčajne jednu z troch metód. Vyberá ju na základe účelu znaleckého posudku.

  1. porovnávacia metóda– znalec určí hodnotu nehnuteľnosti v porovnaní s aktuálnou hodnotou podobných nehnuteľností v lokalite na základe preskúmateľných údajov. (podobná rozloha bytu, vybavenie bytu, vek a suma, za ktorú bola nehnuteľnosť predaná) Táto metóda má slabiny práve v neprístupnosti takýchto dát a zmlúv pre potreby vypracovania posudku.
  2. kombinovaná metóda– sa používa v prípade, ak má nehnuteľnosť schopnosť prinášať výnos. (napr. ju majiteľ ďalej prenajíma alebo v priestoroch sídla firma) 
  3. metóda polohovej diferenciácie– dá sa použiť na akúkoľvek nehnuteľnosť, pretože vychádza z jej technickej hodnoty. Pri nej znalec určí náklady, výnosy a mieru výnosnosti a čistý ročný výnos. Je to tak najpoužívanejšia metóda odhadu hodnoty nehnuteľnosti. Vychádza z viacerých kritérií ako je poloha bytu, lokalita, občianska vybavenosť a technický stav nehnuteľnosti (vek bytového domu, stav domu…)

Čo všetko obsahuje znalecký posudok?

Znalecký posudok obsahuje niekoľko dokumentov, ktoré napr. banka vyžaduje pri posúdení vašej žiadosti o hypotekárny úver a stanovenie maximálnej výšky úveru.

  • Samotný posudok obsahuje všeobecné údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti, výpočet technickej hodnoty a stanovenie všeobecnej hodnoty. Konečná všeobecná hodnota nehnuteľnosti je finálna hodnota nehnuteľnosti.
  • Výpis z listu vlastníctva a informatívna kópia mapy z katastrálneho portálu.
  • Nadobúdacie dokumenty aktuálnych majiteľov nehnuteľnosti(kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
  • Pôdorysný náčrt nehnuteľnosti s presnou výmerou.
  • Fotografická dokumentácia nehnuteľnosti.