Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Význam ohodnocovania podnikov v dnešnom ekonomickom prostredí 

V súčasnom dynamickom svete podnikania je schopnosť presne ohodnotiť a oceňovať podniky kľúčová pre úspech. Znalec na oceňovanie a ohodnocovanie podnikov sa stáva neodmysliteľným partnerom pre firmy v ich strategických rozhodnutiach. 

ohodnocovanie podnikov

Precízna metóda hodnotenia 

Oceňovanie podnikov je komplexný proces, ktorý vyžaduje nielen široké ekonomické znalosti, ale aj dôkladnú analýzu trhu a konkurencie. Znalec na oceňovanie podnikov musí mať schopnosť vyhodnotiť rôzne faktory, ako sú finančné ukazovatele, trhová pozícia a potenciál rastu. 

Stanovenie spravodlivej ceny 

Ohodnocovanie podniku je proces, ktorý zohľadňuje nielen finančné aspekty, ale aj nehmotné hodnoty, ako je značka a lojalita zákazníkov. Znalec na ohodnocovanie podniku musí mať schopnosť vyhodnotiť všetky tieto faktory a stanoviť spravodlivú cenu, ktorá odráža skutočnú hodnotu podniku. 

oceňovanie podnikov

Kľúčový nástroj pre investičné rozhodnutia 

Ohodnotenie podniku je nevyhnutné nielen pre interné rozhodovanie, ale aj pre externých investorov. Znalec na ohodnotenie podniku poskytuje investorom dôveryhodné informácie, ktoré im pomáhajú rozhodovať o ich investíciách a minimalizovať riziká. 

Súdny znalec na oceňovanie a ohodnocovanie podnikov hrá kľúčovú úlohu v dnešnom konkurenčnom prostredí. Jeho schopnosť presne ohodnotiť podniky je nevyhnutná pre úspech a rast spoločností v rámci globálnej ekonomiky. 

Znalecký posudok na podnik, ohodnocovanie majetku podniku, výpočet hodnoty obchodného podielu

Ohodnocovanie podniku znalcami je jednou z najrozšírenejších znaleckých činností. Pre overenie si znalca slúži zoznam znalcov, kde sú všetci znalci – fyzické osoby, aj znalecké organizácie – právnické osoby s oprávnením vykonávať znaleckú činnosť zapísaní.

Zoznam znalcov dá odpoveď aj na to, ktorý znalec má oprávnenie pre znalecké úkony v odbore ekonomika a riadenie podnikov či v odvetví oceňovanie podniku. Patríme k najväčším znaleckým organizáciám na Slovensku, naši znalci sú skúsení a preverení odborníci.

V prípade, že sa jedná o znalecké úkony v rámci odvetvia oceňovanie podniku, vypracovávame znalecké posudky, ktorých výsledkom môže byť napríklad stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti, výpočet hodnoty obchodného podielu, stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov, transferové oceňovanie podniku v prípade, že sa jedná o predaj podniku alebo jeho časti medzi prepojenými osobami, vyčíslenie skutočnej škody a ušlého zisku v prípade poistnej udalosti, kedy odhaduje znalec ušlý zisk, znalecké dokazovanie pred súdom v trestnom konaní, napríklad pri majetkových či hospodárskych trestných činoch, pri zvýhodňovaní či poškodzovaní veriteľa alebo naopak dlžníka apod. Veľmi častým úkonom je tiež znalecký posudok pri predaji podniku.

Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku

Ohodnocovanie majetku podniku upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ohodnocovanie majetku podniku môže robiť znalec ocenenia podniku, ktorý má oprávnenie pre znalecké posudky v odbore podnikové hospodárstvo. Znalecký posudok znalec vypracuje na základe podkladov od zadávateľa, prípadne na základe podkladov, ktoré získa sám.

Podľa uvedenej vyhlášky je:

 • majetok definovaný ako majetok podniku ako celku, jeho časť alebo zložka
 • podnik definovaný ako veci, práva a ďalšie majetkové hodnoty, ktoré podnikateľ vlastní a ktoré mu slúžia alebo by mali slúžiť na prevádzkovanie podniku
 • časťou podniku útvar, ktorý je organizačne a účtovne oddeliteľný
 • zložkou majetku podniku:
 • hmotná súčasť majetku podniku, ktorá má samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorej hodnotu môžu znalci vyčísliť nezávisle od ostatného majetku podniku
 • nehmotná súčasť majetku podniku, ktorá je nezávislá od ostatných zložiek majetku a ktorá ovplyvňuje príjmový potenciál podniku
 • cudzími zdrojmi všetky záväzky a časové rozlíšenie
 • všeobecná hodnota majetku definovaná ako výsledná objektivizovaná ( zohľadňujúcou technický stav, podmienky na trhu, ekonomické vplyvy a podobné faktory) hodnota majetku, ktorú znalec ocenenia podniku znaleckým skúmaním vypočítal ako najpravdepodobnejšiu cenu v čase a mieste, ktorú by majetok mal za podmienky voľnej trhovej súťaže dosiahnuť pri poctivom predaji.

Ohodnocovanie majetku podniku alebo časti podniku znalci vykonávajú formou znaleckého posudku podľa jeho účelu nasledovnými metódami:

 1. Majetková metóda
  Pri majetkovej metóde znalci stanovia odhad hodnoty podniku a jeho časti na základe súčtu všeobecných hodnôt zložiek podnikového majetku, od ktorého odčítajú aktuálnu všeobecnú hodnotu cudzích zdrojov.
 2. Podnikateľská metóda
  Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti použitím podnikateľskej metódy odhadca robí kapitalizáciou odčerpateľných zdrojov za hodnotené časové obdobie podnikania
 3. Kombinovaná metóda
  Pri tejto metóde znalci využívajú vážený priemer hodnôt vypočítaných majetkovou a podnikateľskou metódou. Výhodou kombinovanej metódy je, že odstraňuje, koriguje, nedostatky podnikateľskej metódy a statický charakter majetkovej metódy. Z tohto dôvodu je tiež označovaná aj pojmom korigovaná výnosová metóda.
 4. Likvidačná metóda
  Ak znalci hodnotia všeobecnú hodnotu podniku pri zrušení právnickej osoby likvidáciou alebo pri skončení činnosti právnickej osoby konkurzom, využívajú likvidačnú metódu. Znalecký posudok na podnik obsahuje pri stanovení odhadu všeobecnej hodnoty súčet všeobecných hodnôt zložiek majetku podniku pri zohľadnení všeobecnej hodnoty cudzích zdrojov a nákladov na likvidáciu, pokiaľ sa jedná o zrušenie spoločnosti likvidáciou alebo súčet všeobecných hodnôt zložiek majetku podniku objektivizovaný koeficientom speňažiteľnosti, ak sa jedná o ukončenie činnosti konkurzom
 5. Porovnávacia metóda
  Porovnávacia metóda, ktorú znalec ocenenia podniku používa napríklad keď vypracováva znalecký posudok pri predaji podniku, spočíva v porovnaní vybraných spoločných ukazovateľov súboru porovnateľných podnikov. Pre stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti znalci pri porovnávacej metóde využívajú vzorový, transakčný alebo burzový prístup. Pri vzorovom prístupe znalci porovnávajú podnik so vzorovými podnikmi sumarizáciou finančných ukazovateľov s prihliadnutím na rizikové faktory, diskonty predajnosti a kontrolné príplatky. Využitím transakčného prístupu znalci porovnávajú vzorové podniky, ktoré majú rovnaké zameranie a podobnú veľkosť a štruktúru. Zároveň boli tieto podniky nedávno predmetom predaja či kúpy. Ak odhadca aplikuje burzový prístup, musí existovať organizovaný kapitálový trh. Pri burzovom prístupe sa spočítavajú diskontované dividendy a očakávané majetkové hodnoty na konci hodnoteného obdobia.

Znalec na oceňovanie podnikov

Znalecký posudok na podnik

V rámci podnikateľského prostredia je možné vypracovať znalecké posudky pre desiatky účelov. Ako jedna z najväčších znaleckých organizácii dokážeme zabezpečiť znalecké úkony pre všetky účely a podľa špecifických potrieb zadávateľa. Z množstva príkladov vyberáme:

 • Znalecký posudok na podnik a jeho časti
 • Znalecký posudok pri predaji podniku
 • Znalecký posudok na podnik pre účel vstupu na regulovaný trh
 • Znalecký posudok pre výpočet hodnoty obchodného podielu
 • Znalecký posudok pre účel postúpenia pohľadávky
 • Znalecké posudky pre stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov
 • Znalecké posudky pri poistných udalostiach – odhad skutočnej škody a ušlého zisku
 • Znalecké posudky v trestnom či exekučnom konaní
 • Znalecké posudky pre účel získania externých zdrojov financovania či bankových úverov
 • Kvalifikované posúdenie rentability podniku (EBITDA)
 • Odhad ušlého zisku, kedy obsahuje znalecký posudok ušlý zisk
 • Znalecké posudky pri premene spoločností – jedná sa o ohodnocovanie podniku, napríklad v prípade, že ide o splynutie alebo zlúčenie podnikov, rozdelenie spoločnosti, zmenu právnej formy spoločnosti
 • Znalecké posudky pre transferové oceňovanie, kedy odhadca skúma či cena majetku, za ktorú došlo k predaju medzi prepojenými osobami, je podobná trhovej cene
 • Znalecký posudok pre ohodnocovanie podniku v kríze – ohodnotenie majetku a záväzkov
 • Znalecký posudok, v ktorom znalec ocenenia podniku vypočíta všeobecnú hodnoty akcií na účely povinnej ponuky na prevzatie podľa Zákona o cenných papieroch
 • Ďalšie podľa špecifických požiadaviek klienta

Ohodnocovanie majetku podniku

Pre ohodnocovanie majetku je určený znalec ocenenia podniku zo zoznamu znalcov. Majetok je vo všeobecnosti delený na hmotný, nehmotný, finančný, pohľadávky, zásoby. Majetok sa tiež z časového hľadiska delí na dlhodobý a krátkodobý.

1.) Hmotný majetok

Medzi hmotný majetok znalci zaraďujú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, so samostatným technicko-ekonomické určením. Predmetom pre ohodnotenie sú napríklad pozemky, stavby, byty, nebytové priestory, umelecké diela, predmety z drahých kovov a pod. Ohodnotenie znalci robia tiež napríklad pestovateľských celkov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky a ťažných zvierat bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu.

2.) Nehmotný majetok

Súčasťou nehmotného majetku spoločnosti, ktorý odhadca oceňuje, sú napríklad zriaďovacie náklady spoločnosti, oceniteľné práva ako licencie, patenty, vynálezy, ochranné známky, aktivačné náklady na vývoj, softvér, goodwill a podobne.

3.) Finančný majetok

V prípade finančného majetku znalci stanovujú napríklad všeobecnú hodnotu cenných papierov, pôžičiek, hodnotia vklady na bankových účtoch, peniaze v hotovosti, termínované vklady, umelecké diela a zbierky. Odhad hodnoty oprávnený odhadca robí tiež na predmety z drahých kovov, ktoré podnik obstaral s cieľom uloženia voľných finančných prostriedkov.

4.) Pohľadávky

Určený znalec ocenenia podniku vypočíta odhad pohľadávok podniku voči právnickým aj fyzickým osobám.

5.) Zásoby

Zásoby podniku tvorí napríklad materiál, tovar, nedokončená výroba, vlastné výrobky aj polotovary. Znalecký posudok pre účel hodnotenia majetku musí obsahovať aj výpočet hodnoty týchto zásob.

Odhad ušlého zisku a spôsobenej škody

Škodu znalci definujú ako majetkovú ujmu podniku, ktorú je možné vyjadriť v peniazoch. Zahŕňa skutočnú škodu aj ušlý zisk. Skutočnou škodou odhadca v znaleckom posudku označuje hodnotu finančných prostriedkov, ktoré je potrebné vynaložiť, aby bol predmet ohodnocovania uvedený do pôvodného stavu.

Znalci tiež porovnávajú, napríklad pri poistných udalostiach, to, ktoré dala vyčíslenie škody poisťovňa súhlasí s výškou škody, ktorú vypočítal znalec. Ušlý zisk je definovaný ako majetková ujma, ktorú podnik utrpel z dôvodu, že nemohol vykonávať bežnú podnikateľskú činnosť. Znalec ušlý zisk vypočíta odhad hodnoty majetku, ktorú by podnik získal, ak by nedošlo k škodovej udalosti.  

 

Summary
Znalec na oceňovanie a ohodnocovanie podnikov
Article Name
Znalec na oceňovanie a ohodnocovanie podnikov
Description
Znalecký posudok na podnik, ohodnocovanie majetku podniku, výpočet hodnoty obchodného podielu
Categories: Nezařazené