Znalec na oceňovanie a ohodnocovanie podnikov

Znalecký posudok na podnik, ohodnocovanie majetku podniku, výpočet hodnoty obchodného podielu

Ohodnocovanie podniku znalcami je jednou z najrozšírenejších znaleckých činností. Pre overenie si znalca slúži zoznam znalcov, kde sú všetci znalci – fyzické osoby, aj znalecké organizácie – právnické osoby s oprávnením vykonávať znaleckú činnosť zapísaní. Zoznam znalcov dá odpoveď aj na to, ktorý znalec má oprávnenie pre znalecké úkony v odbore ekonomika a riadenie podnikov či v odvetví oceňovanie podniku. Patríme k najväčším znaleckým organizáciám na Slovensku, naši znalci sú skúsení a preverení odborníci. V prípade, že sa jedná o znalecké úkony v rámci odvetvia oceňovanie podniku, vypracovávame znalecké posudky, ktorých výsledkom môže byť napríklad stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti, výpočet hodnoty obchodného podielu, stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov, transferové oceňovanie podniku v prípade, že sa jedná o predaj podniku alebo jeho časti medzi prepojenými osobami, vyčíslenie skutočnej škody a ušlého zisku v prípade poistnej udalosti, kedy odhaduje znalec ušlý zisk, znalecké dokazovanie pred súdom v trestnom konaní, napríklad pri majetkových či hospodárskych trestných činoch, pri zvýhodňovaní či poškodzovaní veriteľa alebo naopak dlžníka apod. Veľmi častým úkonom je tiež znalecký posudok pri predaji podniku.

Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku

Ohodnocovanie majetku podniku upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ohodnocovanie majetku podniku môže robiť znalec ocenenia podniku, ktorý má oprávnenie pre znalecké posudky v odbore podnikové hospodárstvo. Znalecký posudok znalec vypracuje na základe podkladov od zadávateľa, prípadne na základe podkladov, ktoré získa sám.

Podľa uvedenej vyhlášky je:

 • majetok definovaný ako majetok podniku ako celku, jeho časť alebo zložka
 • podnik definovaný ako veci, práva a ďalšie majetkové hodnoty, ktoré podnikateľ vlastní a ktoré mu slúžia alebo by mali slúžiť na prevádzkovanie podniku
 • časťou podniku útvar, ktorý je organizačne a účtovne oddeliteľný
 • zložkou majetku podniku:
 • hmotná súčasť majetku podniku, ktorá má samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorej hodnotu môžu znalci vyčísliť nezávisle od ostatného majetku podniku
 • nehmotná súčasť majetku podniku, ktorá je nezávislá od ostatných zložiek majetku a ktorá ovplyvňuje príjmový potenciál podniku
 • cudzími zdrojmi všetky záväzky a časové rozlíšenie
 • všeobecná hodnota majetku definovaná ako výsledná objektivizovaná ( zohľadňujúcou technický stav, podmienky na trhu, ekonomické vplyvy a podobné faktory) hodnota majetku, ktorú znalec ocenenia podniku znaleckým skúmaním vypočítal ako najpravdepodobnejšiu cenu v čase a mieste, ktorú by majetok mal za podmienky voľnej trhovej súťaže dosiahnuť pri poctivom predaji.

Ohodnocovanie majetku podniku alebo časti podniku znalci vykonávajú formou znaleckého posudku podľa jeho účelu nasledovnými metódami:

 1.  majetková metóda
  Pri majetkovej metóde znalci stanovia odhad hodnoty podniku a jeho časti na základe súčtu všeobecných hodnôt zložiek podnikového majetku, od ktorého odčítajú aktuálnu všeobecnú hodnotu cudzích zdrojov.
 2. podnikateľská metóda
  Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti použitím podnikateľskej metódy odhadca robí kapitalizáciou odčerpateľných zdrojov za hodnotené časové obdobie podnikania
 3. kombinovaná metóda
  Pri tejto metóde znalci využívajú vážený priemer hodnôt vypočítaných majetkovou a podnikateľskou metódou. Výhodou kombinovanej metódy je, že odstraňuje, koriguje, nedostatky podnikateľskej metódy a statický charakter majetkovej metódy. Z tohto dôvodu je tiež označovaná aj pojmom korigovaná výnosová metóda.
 4. likvidačná metóda
  Ak znalci hodnotia všeobecnú hodnotu podniku pri zrušení právnickej osoby likvidáciou alebo pri skončení činnosti právnickej osoby konkurzom, využívajú likvidačnú metódu. Znalecký posudok na podnik obsahuje pri stanovení odhadu všeobecnej hodnoty súčet všeobecných hodnôt zložiek majetku podniku pri zohľadnení všeobecnej hodnoty cudzích zdrojov a nákladov na likvidáciu, pokiaľ sa jedná o zrušenie spoločnosti likvidáciou alebo súčet všeobecných hodnôt zložiek majetku podniku objektivizovaný koeficientom speňažiteľnosti, ak sa jedná o ukončenie činnosti konkurzom
 5. porovnávacia metóda
  Porovnávacia metóda, ktorú znalec ocenenia podniku používa napríklad keď vypracováva znalecký posudok pri predaji podniku, spočíva v porovnaní vybraných spoločných ukazovateľov súboru porovnateľných podnikov. Pre stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti znalci pri porovnávacej metóde využívajú vzorový, transakčný alebo burzový prístup. Pri vzorovom prístupe znalci porovnávajú podnik so vzorovými podnikmi sumarizáciou finančných ukazovateľov s prihliadnutím na rizikové faktory, diskonty predajnosti a kontrolné príplatky. Využitím transakčného prístupu znalci porovnávajú vzorové podniky, ktoré majú rovnaké zameranie a podobnú veľkosť a štruktúru. Zároveň boli tieto podniky nedávno predmetom predaja či kúpy. Ak odhadca aplikuje burzový prístup, musí existovať organizovaný kapitálový trh. Pri burzovom prístupe sa spočítavajú diskontované dividendy a očakávané majetkové hodnoty na konci hodnoteného obdobia.

Znalecký posudok na podnik

V rámci podnikateľského prostredia je možné vypracovať znalecké posudky pre desiatky účelov. Ako jedna z najväčších znaleckých organizácii dokážeme zabezpečiť znalecké úkony pre všetky účely a podľa špecifických potrieb zadávateľa. Z množstva príkladov vyberáme:

 • Znalecký posudok na podnik a jeho časti
 • Znalecký posudok pri predaji podniku
 • Znalecký posudok na podnik pre účel vstupu na regulovaný trh
 • Znalecký posudok pre výpočet hodnoty obchodného podielu
 • Znalecký posudok pre účel postúpenia pohľadávky
 • Znalecké posudky pre stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov
 • Znalecké posudky pri poistných udalostiach – odhad skutočnej škody a ušlého zisku
 • Znalecké posudky v trestnom či exekučnom konaní
 • Znalecké posudky pre účel získania externých zdrojov financovania či bankových úverov
 • Kvalifikované posúdenie rentability podniku (EBITDA)
 • Odhad ušlého zisku, kedy obsahuje znalecký posudok ušlý zisk
 • Znalecké posudky pri premene spoločností – jedná sa o ohodnocovanie podniku, napríklad v prípade, že ide o splynutie alebo zlúčenie podnikov, rozdelenie spoločnosti, zmenu právnej formy spoločnosti
 • Znalecké posudky pre transferové oceňovanie, kedy odhadca skúma či cena majetku, za ktorú došlo k predaju medzi prepojenými osobami, je podobná trhovej cene
 • Znalecký posudok pre ohodnocovanie podniku v kríze – ohodnotenie majetku a záväzkov
 • Znalecký posudok, v ktorom znalec ocenenia podniku vypočíta všeobecnú hodnoty akcií na účely povinnej ponuky na prevzatie podľa Zákona o cenných papieroch
 • Ďalšie podľa špecifických požiadaviek klienta

Ohodnocovanie majetku podniku

Pre ohodnocovanie majetku je určený znalec ocenenia podniku zo zoznamu znalcov. Majetok je vo všeobecnosti delený na hmotný, nehmotný, finančný, pohľadávky, zásoby. Majetok sa tiež z časového hľadiska delí na dlhodobý a krátkodobý.

1.) Hmotný majetok

Medzi hmotný majetok znalci zaraďujú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, so samostatným technicko-ekonomické určením. Predmetom pre ohodnotenie sú napríklad pozemky, stavby, byty, nebytové priestory, umelecké diela, predmety z drahých kovov a pod. Ohodnotenie znalci robia tiež napríklad pestovateľských celkov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky a ťažných zvierat bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu.

2.) Nehmotný majetok

Súčasťou nehmotného majetku spoločnosti, ktorý odhadca oceňuje, sú napríklad zriaďovacie náklady spoločnosti, oceniteľné práva ako licencie, patenty, vynálezy, ochranné známky, aktivačné náklady na vývoj, softvér, goodwill a podobne.

3.) Finančný majetok

V prípade finančného majetku znalci stanovujú napríklad všeobecnú hodnotu cenných papierov, pôžičiek, hodnotia vklady na bankových účtoch, peniaze v hotovosti, termínované vklady, umelecké diela a zbierky. Odhad hodnoty oprávnený odhadca robí tiež na predmety z drahých kovov, ktoré podnik obstaral s cieľom uloženia voľných finančných prostriedkov.

4.) Pohľadávky

Určený znalec ocenenia podniku vypočíta odhad pohľadávok podniku voči právnickým aj fyzickým osobám.

5.) Zásoby

Zásoby podniku tvorí napríklad materiál, tovar, nedokončená výroba, vlastné výrobky aj polotovary. Znalecký posudok pre účel hodnotenia majetku musí obsahovať aj výpočet hodnoty týchto zásob.

Odhad ušlého zisku a spôsobenej škody

Škodu znalci definujú ako majetkovú ujmu podniku, ktorú je možné vyjadriť v peniazoch. Zahŕňa skutočnú škodu aj ušlý zisk. Skutočnou škodou odhadca v znaleckom posudku označuje hodnotu finančných prostriedkov, ktoré je potrebné vynaložiť, aby bol predmet ohodnocovania uvedený do pôvodného stavu. Znalci tiež porovnávajú, napríklad pri poistných udalostiach, to, ktoré dala vyčíslenie škody poisťovňa súhlasí s výškou škody, ktorú vypočítal znalec. Ušlý zisk je definovaný ako majetková ujma, ktorú podnik utrpel z dôvodu, že nemohol vykonávať bežnú podnikateľskú činnosť. Znalec ušlý zisk vypočíta odhad hodnoty majetku, ktorú by podnik získal, ak by nedošlo k škodovej udalosti.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Typ a adresa nehnuteľnosti (povinné)

Vaša správa


Priemerné hodnotenie
[Spolu: 1 Priemer: 1]

ZNALECKÁ ČINNOSŤ, ZNALECKÉ POSUDKY A ZOZNAM ZNALCOV

ZNALECKÁ ČINNOSŤ, ZNALECKÉ POSUDKY A ZOZNAM ZNALCOV

Znaleckou činnosťou označujeme špecializovanú odbornú činnosť, ktorú vykonávajú znalci pre zadávateľa podľa príslušného zákona. Zadávateľom môže byť súd, iný orgán verejnej moci, fyzická alebo právnická osoba. Znalcovi za znaleckú činnosť prináleží znalečné, t.j. odmena od zadávateľa, prípadne od zadávateľov, ak ich je viac, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Znalci sú oprávnení dohodnúť si so zadávateľom preddavok za vykonanie znaleckého úkonu.

Znalecké posudky so svojimi doplnkami, odborné stanovisko, vyjadrenie a vysvetlenie sú najčastejšie využívanými úkonmi znaleckej činnosti.

Zoznam znalcov, veľmi zjednodušene povedané, je verejne prístupný zoznam, vďaka ktorému si ľudia či organizácie môžu preveriť či ten alebo onen znalec má oprávnenie vykonávať funkciu znalca a vypracovávať tak znalecké posudky či vykonávať iné znalecké úkony. Samozrejme, zoznam znalcov negarantuje, že znalecký posudok, ktorý pripraví znalec v ňom zapísaný, je maximálne hodnoverný, ale je to akýsi prvý zdroj, kde je možné si overiť základné informácie o znalcovi, prípadne o znaleckej organizácii, pokiaľ je znalec právnickou osobou. Naša spoločnosť je znaleckou organizáciou zapísanou v zozname znaleckých organizácií. Naši znalci sú rokmi preverení profesionáli a naše znalecké posudky akceptujú všetky banky. Zoznam znalcov je v kompetencii Ministerstva spravodlivosti SR, vedie ho v elektronickej forme, aktualizuje údaje v ňom, aj vydáva oprávnenia, na základe ktorých znalci môžu vykonávať znaleckú činnosť.

Podrobnosti o obsahu znaleckého posudku a iných znaleckých úkonov

Znalci znalecký posudok overia použitím odtlačku úradnej pečiatky v závere znaleckého úkonu, na zošívacej šnúre znaleckého úkonu a na prílohe znaleckého úkonu. Odtlačok použijú aj na vyúčtovaní a výpise z denníka znalca. Pokiaľ sa jedná o znalecký ústav, jeho odtlačok pečiatky je použitý aj na osvedčeniach o absolvovaní odborného minima.

Znalecký posudok je znalec povinný archivovať po dobu minimálne 10 rokov. Ak sú dodatočne zistené nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na zistenia znalca, ktoré pôvodne obsahoval znalecký posudok vo svojej záverečnej časti, znalec je povinný tieto skutočnosti do znaleckého posudku, ak o to zadávateľ alebo ministerstvo požiada, bezodkladne doplniť. Rovnako tak aj v prípade, že boli zistené formálne alebo metodické chyby. Doplnením znaleckého posudku nemožno meniť účel znaleckého posudku, na ktorý bude použitý.

Ak zadávateľ alebo iná oprávnená osoba požiada o vyhotovenie kópie znaleckého úkonu, znalec musí kópiu vyhotoviť. Kópia znaleckého posudku má plnohodnotnú platnosť ako originálny znalecký posudok. Obsahuje odtlačok pečate znalca rovnako ako originál v časti záver aj na zošívacej šnúre. Znalecké posudky a ich kópie eviduje znalec v denníku znalca s priradením poradového čísla znaleckého úkonu.

Znalec môže vykonanie úkonu odmietnuť

Zákon vymedzuje dôvody, za ktorých môže znalec zadávateľom žiadaný úkon odmietnuť. Je to v prípadoch keď:

 • nemá oprávnenie na znaleckú činnosť v odbore alebo odvetví, v ktorom je potrebné znalecký posudok či iný znalecký úkon vykonať
 • je v predmetnom úkone zaujatý
 • má vážne, rodinné, zdravotné alebo pracovné dôvody, v tomto prípade je povinný tieto okolnosti súdu dokázať
 • nebol mu priznaný alebo uhradený preddavok za vykonanie úkonu, najmä v prípadoch, keď je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci.
 • nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody z výkonu povolania

Znalci zapísaní a nezapísaní v zozname znalcov

Znalec, inak aj odhadca nehnuteľností, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá splnila zákonné podmienky pre výkon znalca, tlmočníka a prekladateľa podľa zákona č. 382/2004 Z. z. O tom, či žiadateľ splnil podmienky pre udelenie oprávnenia rozhoduje kompetentný orgán ustanovený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť:

 • osobne, pokiaľ je znalec fyzická osoba, pričom je ale oprávnený pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru. Jeho zodpovednosť za obsah úkonu tým však nie je dotknutá a opodstatnenosť pribratia konzultanta musí zdôvodniť v úkone znaleckej činnosti, ktorým môže byť napríklad znalecký posudok,
 • nestranne
 • riadne
 • v určenej lehote
 • hospodárne
 • účelne

Znalci s oprávnením pre znaleckú činnosť v určitých odboroch a odvetviach sú zapísaní v zozname znalcov. Získajú od ministerstva preukaz znalca a právo na odtlačok úradnej pečate v modrej farbe. Odtlačok pečate spolu s podpisovým vzorom založí ministerstvo do spisu znalca.

Súd však môže v určitých prípadoch určiť za znalca aj osobu nezapísanú v tomto zozname, napríklad v prípadoch, kedy v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo ak osoba s oprávnením pre daný úkon nemôže úkon vykonať, prípadne by vykonanie úkonu bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. osoba určená za znalca musí s ustanovením súhlasiť a musí zložiť sľub znalca.

Ak je za znalca stanovená nezapísaná osoba, znaleckú činnosť môže vykonávať len pre súd alebo iný orgán štátnej moci, to znamená pre ten orgán, ktorý ho za znalca ustanovil. Znalci, ktorých eviduje zoznam znalcov, môžu vykonávať činnosť aj pre fyzické alebo právnické osoby.

Zoznam znalcov fyzických a právnických osôb

Zápis fyzickej alebo právnickej osoby do zoznamu znalcov vykoná Ministerstvo spravodlivosti SR do 60 dní od dňa doručenia žiadosti o zápis.

Podmienky pre zápis fyzickej osoby:

 • nebola zo zoznamu vyčiarknutá za predchádzajúce 3 roky
 • musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu
 • nebola právoplatne odsúdená za trestný čin s nepodmienečným odňatím slobody
 • má príslušné vzdelanie a minimálne sedemročnú prax v odbore, v ktorom žiada zápis
 • zložila odbornú skúšku
 • absolvovala odborné minimum
 • úspešne ukončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je špecializované vzdelávanie požadované (cestná doprava, ekonómia a manažment, elektronické komunikácie, elektrotechnika, lesníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo)
 • má materiálno-technické vybavenie pre výkon činnosti znalca
 • zloží do rúk ministra spravodlivosti slávnostný sľub znalca
 • má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu voči tretej osobe, ktorá môže vzniknúť z výkonu jeho znaleckej činnosti
 • priloží výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, presné označenie, o ktorý odbor či odvetvie žiadajú zápis, životopis dokazujúci odbornú prax v odbore

Podmienky pre zápis právnickej osoby:

 • minimálne traja zamestnanci spoločnosti na dobu neurčitú, jej štatutári alebo spoločníci sú znalcami zapísanými v zozname znalcov v príslušnom odbore a zároveň nie sú zapísaní ako znalci pre inú znaleckú organizáciu
 • musí určiť z radov spoločníkov, členov štatutárneho orgánu alebo štátnych zamestnancov osobu, ktorá bude zodpovedná za činnosť znalca. Táto osoba musí byť zapísaným znalcom v zozname znalcov
 • má materiálno-technické vybavenie pre výkon činnosti znalca
 • nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu znalcov

Právnické osoby sa do zoznamu zapisujú ako znalecké organizácie. Ministerstvo môže zapísať právnickú osobu len do toho odvetvia, v ktorom sú zapísaní jej znalci. Pri žiadosti musí právnická osoba uviesť dátum narodenia, meno, priezvisko, akademický titul a bydlisko fyzických osôb, ktoré sú členom štatutárneho orgánu spoločnosti alebo jej štatutárnym orgánom.

Vyrovnávacia skúška

Fyzická aj právnická osoba nemusí splniť základné podmienky pre zápis do zoznamu znalcov, ktoré v prípadoch, keď zloží vyrovnávaciu skúšku a preukáže, že pôsobí ako znalec alebo má oprávnenie pre obdobnú činnosť ako je znalecká v inom štáte EÚ alebo v niektorom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore

Vyrovnávaciu skúšku skladajú znalci v slovenskom jazyku pred odbornou komisiou. Overujú sa ňou odborné znalosti a schopnosti uchádzača o zápis do zoznamu znalcov zákona vo vzťahu k príslušnému odboru alebo odvetviu. Jej predmetom sú právne predpisy SR potrebné pre riadne vykonávanie činnosti znalca a tie oblasti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sú potrebné na zápis do príslušného odboru alebo odvetvia, ale ktoré nie sú vyžadované v štáte, v ktorom žiadateľ aktuálne vykonáva činnosť obdobnú znaleckej činnosti.

Obdobnú znaleckú činnosť musí uchádzač preukázať originálom výpisu z príslušného zoznamu iného štátu alebo oficiálnym písomným potvrdením o obdobnej činnosti, ktoré vydal kompetentný orgán daného štátu. Spomínané doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

Odborná skúška

Odbornú skúšku skladajú uchádzači pred komisiou zloženou z troch členov v slovenskom jazyku, prípadne v inom jazyku členského štátu EÚ, ak o to uchádzač požiada. V prípade úspešného zvládnutia písomnej časti, v ktorej sa preverujú znalosti zo všeobecne záväzných predpisov nasleduje ústna časť, ktorej účelom je preveriť praktickú a osobnostnú pripravenosť uchádzača na výkon znaleckej činnosti. Po absolvovaní odbornej skúšky organizátor skúšky vydáva písomný doklad. Uchádzač vyhovel, ak získa väčšinu hlasov komisie. Ak získa uchádzač klasifikačné hodnotenie „nevyhovel“, má možnosť odbornú skúšku opakovať najskôr po 6 mesiacoch od absolvovania neúspešnej skúšky.

 • termín odbornej skúšky určuje Ministerstvo spravodlivosti SR, na ktoré sa podáva aj prihláška na odbornú skúšku a ktoré skúšku zabezpečuje alebo ňou poverí znalecký ústav, prípadne inú právnickú osobu. V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku.
 • uchádzač dostane pozvánku na absolvovanie skúšky minimálne 8 týždňov pred jej konaním
 • náklady na skúšku hradí uchádzač
 • ministerstvo menuje aj odvoláva členov komisie, pričom členom komisie je vždy jeden zástupca ministerstva. Predsedom komisie môže byť len znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška. V určitých prípadoch ním môže byť aj iná osoba, ktorá bude vďaka potrebnému vzdelaniu a odbornej praxi zaručí kvalifikované vykonanie skúšky v predmetnom odvetví a odbore. Podobne je to aj v prípade, ak nie je dostatočný počet členov komisie zapísaných v zozname znalcov v danom odbore alebo odvetví. Ministerstvo vymenuje za člena komisie inú fyzickú osobu s potrebným vzdelaním a praxou.

Odborná skúška sa neskladá v odbore zdravotníctvo a farmácia. Tú nahrádza špecializačná skúška na akreditovanej vzdelávacej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Jednou z podmienok pre účasť na skúške je absolvovanie lekárskej fakulty v požadovanom odvetví a sedemročná prax.

Špecializované vzdelávanie

Špecializované vzdelávanie vykonávajú znalecké ústavy ustanovené ministerstvom v trvaní minimálne 300 vyučovacích hodín. Jeho cieľom je praktická príprava uchádzača na výkon znaleckej činnosti a na vykonávanie úkonov, ktorými sú napríklad znalecké posudky, pre dané odvetvie alebo odbor podľa slovenských noriem.

Odborné minimum

Vyučovanie odborného minima je v trvaní minimálne 30 hodín a budúci znalci sa počas štúdia stretnú s výkladom právnych predpisov týkajúcich sa znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Osnovy odborného minima štúdia schvaľuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ukončuje sa zložením ústnej aj písomnej skúšky. Organizujúci znalecký ústav vydá uchádzačovi písomný doklad o ukončení odborného minima.

Sústavné vzdelávanie a overovanie spôsobilosti

Znalci sú povinní sa aj po zápise do zoznamu znalcov naďalej vzdelávať v odbore a odvetví a sledovať zákonné úpravy a zmeny v znaleckej činnosti. Ministerstvo organizuje vzdelávacie odborné semináre, najmä po aktualizácii právnych predpisov. Tieto semináre sa delia na nepovinné a povinné. Znalec musí absolvovať povinný seminár v niektorom zo stanovených termínov.

Overovanie odbornej spôsobilosti znalca prebieha pravidelne, spravidla jeden krát za päť rokov, kedy musí znalec obhájiť znalecké oprávnenie. Predmetom preverovacej skúšky je okrem teoretických znalostí právnych predpisov a ústnej skúšky z praktických zručností aj kontrola úkonov, napríklad či znalecké posudky, ktoré znalec od posledného overenia spôsobilosti vypracoval, sú v predpísanej forme a či nedošlo k vedomým či nevedomým chybám pri ich vypracovaní.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 1 Priemer: 1]

Znalci a znalecké posudky nehnuteľností

S pojmami znalecký posudok, znalec či zoznam znalcov sa stretla pravdepodobne väčšina z nás. Obzvlášť v prípade, ak sme kupovali nehnuteľnosť a potrebovali financovanie prostredníctvom niektorej z komerčných bánk.

Vieme ale naozaj, čo je znalecký posudok nehnuteľnosti, na čo všetko môže slúžiť, kto má oprávnenie ho vypracovať a kedy je potrebný?

Znalecký posudok neurčuje cenu nehnuteľnosti.

Všeobecne možno povedať, že znalecké posudky sú najkvalitnejšou formou stanovenia hodnoty nehnuteľnosti. Okrem stanovenia všeobecnej hodnoty slúžia tiež na zdokumentovanie aktuálneho technického stavu predmetnej nehnuteľnosti. Znalecký posudok neurčuje cenu predávanej nehnuteľnosti. Tá je stanovená dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim, avšak znalcom stanovená hodnota nehnuteľnosti v správne vypracovanom znaleckom posudku by sa trhovej cene nehnuteľnosti mala podobať.

Zoznam znalcov podľa odborov a odvetví

Zoznam znalcov je verejná listina, ktorú vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Sú v ňom zapísaní všetci znalci s oprávnením vykonávať znaleckú činnosť. Zároveň obsahuje aj informácie o jednotlivých znalcoch, vrátane prípadných, im udelených, sankcií, pozastavenia činnosti znalcovi či jeho vyškrtnutia zo zoznamu. Znalci sú v zozname znalcov zapísaní podľa odborov a odvetví. Medzi odvetvia sa radia napríklad: odhad hodnoty nehnuteľností; oceňovanie a hodnotenie podnikov; odhad hodnoty cestných vozidiel; odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy. Odbormi sú okrem iných: stavebníctvo; ekonomika a riadenie podnikov; poľnohospodárstvo; doprava cestná; strojárstvo. Znalecké posudky na dom, byt, pozemok, rozostavanú stavbu a podobne patria do odboru stavebníctvo a odvetvia odhad hodnoty nehnuteľnosti. U fyzických osôb sú najžiadanejšími práve znalecké posudky v spomínanom odbore a odvetví.

Znalecký posudok do troch dní? Aj to je možné.

Na internete je možné nájsť viacero spoločností, ktoré ponúkajú expresné vypracovanie znaleckého posudku. Vybrali sme tri znalecké portály s ponukami online znaleckých posudkov. Na stránkach www.expresnyposudok.sk sme sa dočítali, že znalecký posudok vypracujú už do 24 h od obhliadky nehnuteľnosti. Takmer celá komunikácia prebieha elektronicky alebo telefonicky, znalcov majú na celom území SR vo všetkých odvetviach a odboroch. Je to pravdepodobne najväčšia spoločnosť zaoberajúca sa znaleckou činnosťou na Slovensku.

Tím profesionálnych znalcov združuje tiež www.zoznam-znalcov.sk. Sľubuje vypracovanie znaleckého posudku do 72 hodín, taktiež na celom území SR. Disponujú znalcami s oprávnením na znaleckú činnosť pre všetky odbory a odvetvia. V prípade, že sa rozhodnete využiť služby tejto spoločnosti, máte možnosť získať výhody na základe vernostného programu.

Vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť na celom území SR do 4 dní od obhliadky nehnuteľnosti sľubujú na www.dobryznalec.sk. Trhovú cenu nehnuteľnosti vedia určiť formou zredukovaných, ale zaručených odborných posudkov. Špecializujú sa na znaleckú činnosť v odbore stavebníctvo a v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 0 Priemer: 0]